Thông tin Giáo dục chuyên đề

Thông tin chuyên đề "Giáo dục Việt Nam trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0"

Thông tin chuyên đề "Giáo dục Việt Nam trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0"

Tổng hợp ý kiến trên các phương tiện truyền thông

Thông tin chuyên đề "Về chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2017"

Thông tin chuyên đề "Về chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2017"

Tổng hợp ý kiến trên các phương tiện truyền thông

Thông tin chuyên đề "Đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông"

Thông tin chuyên đề "Đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông"

Tổng hợp ý kiến trên các phương tiện truyền thông

Thông tin chuyên đề "Toàn cảnh tuyển sinh năm 2015"

Thông tin chuyên đề "Toàn cảnh tuyển sinh năm 2015"

Tổng hợp ý kiến trên các phương tiện truyền thông

Thông tin chuyên đề "Đề án mô hình hội đồng tự quản ở tiểu học"

Thông tin chuyên đề "Đề án mô hình hội đồng tự quản ở tiểu học"

Tổng hợp ý kiến trên các phương tiện truyền thông

Thông tin chuyên đề "Đối thoại về đổi mới giáo dục đại học Việt Nam"

Thông tin chuyên đề "Đối thoại về đổi mới giáo dục đại học Việt Nam"

Tổng hợp ý kiến trên phương tiện truyền thông (lưu hành nội bộ)

Thông tin chuyên đề "Dừng tuyển sinh 207 ngành đại học từ năm 2014"

Thông tin chuyên đề "Dừng tuyển sinh 207 ngành đại học từ năm 2014"

Tổng hợp ý kiến trên phương tiện truyền thông (lưu hành nội bộ)

Thông tin chuyên đề "Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam hiện nay"

Thông tin chuyên đề "Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục Việt Nam hiện nay"

Tổng hợp ý kiến trên phương tiện truyền thông (lưu hành nội bộ)

Thông tin chuyên đề "Bàn luận về thay đổi hình thức đánh giá học sinh tiểu học"

Thông tin chuyên đề "Bàn luận về thay đổi hình thức đánh giá học sinh tiểu học"

Tổng hợp ý kiến trên phương tiện truyền thông (lưu hành nội bộ)

Thông tin chuyên đề "Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông: Nên để hay bỏ"

Thông tin chuyên đề "Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông: Nên để hay bỏ"

Tổng hợp ý kiến trên phương tiện truyền thông (lưu hành nội bộ)