Tin hoạt động khoa học

Nghiệm thu đề tài “Thực trạng công tác bồi dưỡng cho giáo viên dạy ở các trung tâm giáo dục thường xuyên”

Nghiệm thu đề tài “Thực trạng công tác bồi dưỡng cho giáo viên dạy ở các trung tâm giáo dục thường xuyên”

Ngày 17/1/2014, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Thực trạng công tác bồi dưỡng cho giáo viên dạy ở các trung tâm giáo dục thường xuyên”, mã số: V2012 - 11, do ThS. Nguyễn Hoài Thu làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Kinh nghiệm quốc tế về chính sách đào tạo và sử dụng đội ngũ giáo viên phổ thông và đề xuất cho Việt Nam”

Nghiệm thu đề tài “Kinh nghiệm quốc tế về chính sách đào tạo và sử dụng đội ngũ giáo viên phổ thông và đề xuất cho Việt Nam”

Ngày 23/ 01/2014, Viện KHGD Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Kinh nghiệm quốc tế về chính sách đào tạo và sử dụng đội ngũ giáo viên phổ thông và đề xuất cho Việt Nam”, mã số: V2012-24, do ThS. Nguyễn Văn Chiến làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu tổng quan về sự phát triển chuyên ngành giáo dục sửa tật ngôn ngữ”

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu tổng quan về sự phát triển chuyên ngành giáo dục sửa tật ngôn ngữ”

Ngày 25/12/2013, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu tổng quan về sự phát triển chuyên ngành giáo dục sửa tật ngôn ngữ”, mã số: V2012 - 08, do ThS. Lê Thị Tố Uyên làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Những đặc điểm và hướng nghiên cứu cơ bản của kinh tế học giáo dục”

Nghiệm thu đề tài “Những đặc điểm và hướng nghiên cứu cơ bản của kinh tế học giáo dục”

Ngày 06/12/2013, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Những đặc điểm và hướng nghiên cứu cơ bản của kinh tế học giáo dục”, mã số: B2010 - 37 - 84, do ThS. Đặng Thị Minh Hiền làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu ứng dụng thang kiểm tra phát triển Kyoto tại Việt Nam”

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu ứng dụng thang kiểm tra phát triển Kyoto tại Việt Nam”

Ngày 03/12/2013, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Nghiên cứu ứng dụng thang kiểm tra phát triển Kyoto tại Việt nam”, mã số: B2011-37-02, do PGS.TS Nguyễn Đức Minh làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp cho trẻ mầm non làm quen với ngoại ngữ”

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp cho trẻ mầm non làm quen với ngoại ngữ”

Ngày 18/11/2013, Viện KHGD VN tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Viện: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp cho trẻ mầm non làm quen với ngoại ngữ”, mã số: V2012 - 01NV, do GS.TS. Nguyễn Lộc làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Xây dựng và thử nghiệm một số chủ đề học tập ở tiểu học theo tiếp cận dạy học dự án”

Nghiệm thu đề tài “Xây dựng và thử nghiệm một số chủ đề học tập ở tiểu học theo tiếp cận dạy học dự án”

Ngày 19/11/2013, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Xây dựng và thử nghiệm một số chủ đề học tập ở tiểu học theo tiếp cận dạy học dự án”, mã số: V2012-08, do ThS. Phan Thanh Hà làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Lập kế hoạch bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho giảng viên các Trường Đại học ngoài công lập”

Nghiệm thu đề tài “Lập kế hoạch bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho giảng viên các Trường Đại học ngoài công lập”

Ngày 18/11/2013, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Lập kế hoạch bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho giảng viên các Trường Đại học ngoài công lập”, mã số: V2012-18, do ThS. Hồ Thanh Bình làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Kinh nghiệm quốc tế về giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành sư phạm”

Nghiệm thu đề tài “Kinh nghiệm quốc tế về giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành sư phạm”

Ngày 5/11/2013, Hội đồng khoa học Viện KHGD VN, do PGS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến làm chủ tịch đã tiến hành nghiệm thu đề tài “Kinh nghiệm quốc tế về giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành sư phạm”, Mã số: V2012 - 03, do ThS. Lê Thị Quỳnh Nga làm chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài “Xu thế quản lý nhà trường phổ thông của một số nước công nghiệp hóa”

Nghiệm thu đề tài “Xu thế quản lý nhà trường phổ thông của một số nước công nghiệp hóa”

Ngày 23/10/ 2013, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Xu thế quản lý nhà trường phổ thông của một số nước công nghiệp hóa”, mã số V2012-22, do TS. Vương Thanh Hương làm chủ nhiệm. Kết quả nghiệm thu đạt loại Tốt

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu công bằng xã hội trong tiếp cận giáo dục trung học cơ sở ở tỉnh Điện Biên”

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu công bằng xã hội trong tiếp cận giáo dục trung học cơ sở ở tỉnh Điện Biên”

Ngày 3/10/2013, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH &CN cấp Viện “Nghiên cứu công bằng xã hội trong tiếp cận giáo dục trung học cơ sở ở tỉnh Điện Biên“, Mã số V2012 – 20, do Ths. Nguyễn Như Sang làm chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu việc thể hiện quan điểm tích hợp trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên môn Tìm hiểu Xã hội cấp tiểu học của Singapore”

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu việc thể hiện quan điểm tích hợp trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên môn Tìm hiểu Xã hội cấp tiểu học của Singapore”

Ngày 2/10/2013, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Viện “Nghiên cứu việc thể hiện quan điểm tích hợp trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên môn Tìm hiểu Xã hội cấp tiểu học của Singapore”, mã số V2012-01, do ThS. Nguyễn Hồng Liên làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu lý thuyết Siêu nhận thức (Metacognitive theory) và đề xuất khả năng ứng dụng trong giáo dục Trung học”

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu lý thuyết Siêu nhận thức (Metacognitive theory) và đề xuất khả năng ứng dụng trong giáo dục Trung học”

Ngày 25/09/2013, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu lý thuyết Siêu nhận thức (Metacognitive theory) và đề xuất khả năng ứng dụng trong giáo dục Trung học”, mã số: V2012 - 17, do ThS. Hồ Thị Hương làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Tổng quan kinh nghiệm về phát triển khả năng tự đánh giá cho học sinh cuối cấp tiểu học ở một số nước trên thế giới”

Nghiệm thu đề tài “Tổng quan kinh nghiệm về phát triển khả năng tự đánh giá cho học sinh cuối cấp tiểu học ở một số nước trên thế giới”

Ngày 25/9/2013, Hội đồng khoa học cấp Viện do GS.TS. Nguyễn Lộc làm chủ tịch, đã tiến hành nghiệm thu đề tài “Tổng quan kinh nghiệm về phát triển khả năng tự đánh giá cho học sinh cuối cấp tiểu học ở một số nước trên thế giới”. Mã số: V2012-05, do CN. Trần Thị Hương Giang làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế về phương pháp dạy học Toán cho học sinh dân tộc thiểu số ở tiểu học”

Nghiệm thu đề tài “Tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế về phương pháp dạy học Toán cho học sinh dân tộc thiểu số ở tiểu học”

Ngày 13/9/2013, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế về phương pháp dạy học Toán cho học sinh dân tộc thiểu số ở Tiểu học", Mã số V2012 – 06, do TS. Trần Thúy Ngà làm chủ nhiệm.