Lịch công tác

Lịch công tác tuần 43 năm 2017

Lịch công tác tuần 43 năm 2017

Lịch công tác tuần 43 năm 2017 (Từ ngày 23/10 đến ngày 28/10/2017)

Lịch công tác tuần 42 năm 2017 (Bổ sung lần 1)

Lịch công tác tuần 42 năm 2017 (Bổ sung lần 1)

Lịch công tác tuần 42 năm 2017 (Từ ngày 16/10 đến ngày 21/10/2017)

Lịch công tác tuần 41 năm 2017 ( điều chỉnh lần 2)

Lịch công tác tuần 41 năm 2017 ( điều chỉnh lần 2)

Lịch công tác tuần 41 năm 2017 (Từ ngày 09/10 đến ngày 14/10/2017)

Lịch công tác tuần 40 năm 2017 (Bổ sung lần 1)

Lịch công tác tuần 40 năm 2017 (Bổ sung lần 1)

Lịch công tác tuần 40 năm 2017 (Từ ngày 02/10 đến ngày 07/10/2017)

Lịch công tác tuần 39 năm 2017 (Bổ sung lần 2)

Lịch công tác tuần 39 năm 2017 (Bổ sung lần 2)

Lịch công tác tuần 39 năm 2017 (Từ ngày 25/9 đến ngày 30/9/2017)

Lịch công tác tuần 38 năm 2017 (Bổ sung lần 1)

Lịch công tác tuần 38 năm 2017 (Bổ sung lần 1)

Lịch công tác tuần 38 năm 2017 (Từ ngày 18/9 đến ngày 23/9/2017)

Lịch công tác tuần 37 năm 2017 (Bổ sung lần 2)

Lịch công tác tuần 37 năm 2017 (Bổ sung lần 2)

Lịch công tác tuần 37 năm 2017 (Từ ngày 11/9 đến ngày 16/9/2017)

Lịch công tác tuần 32 năm 2017 (Bổ sung lần 1)

Lịch công tác tuần 32 năm 2017 (Bổ sung lần 1)

Lịch công tác tuần 32 năm 2017 (Từ ngày 07/8 đến ngày 12/8/2017)

Lịch công tác tuần 31 năm 2017 (bổ sung lần 1)

Lịch công tác tuần 31 năm 2017 (bổ sung lần 1)

Lịch công tác tuần 31 năm 2017 (Từ ngày 31/7 đến ngày 05/8/2017)

Lịch công tác tuần 30 năm 2017

Lịch công tác tuần 30 năm 2017

Lịch công tác tuần 30 năm 2017 (Từ ngày 24/7 đến ngày 29/7/2017)

Lịch công tác tuần 29 năm 2017 (bổ sung)

Lịch công tác tuần 29 năm 2017 (bổ sung)

Lịch công tác tuần 29 năm 2017 (Từ ngày 17/7 đến ngày 22/7/2017)