Lịch công tác

Lịch công tác tuần 07 năm 2019

Lịch công tác tuần 07 năm 2019

Lịch công tác tuần 07 năm 2019 (Từ ngày 11/02 đến ngày 16/02/2019)

Lịch công tác tuần 05 năm 2019  (Bổ sung lần 2)

Lịch công tác tuần 05 năm 2019 (Bổ sung lần 2)

Lịch công tác tuần 05 năm 2019 (Từ ngày 28/01 đến ngày 02/02/2019)

Lịch công tác tuần 05 năm 2019  (Bổ sung lần 1)

Lịch công tác tuần 05 năm 2019 (Bổ sung lần 1)

Lịch công tác tuần 05 năm 2019 (Từ ngày 28/01 đến ngày 02/02/2019)

Lịch công tác tuần 05 năm 2019

Lịch công tác tuần 05 năm 2019

Lịch công tác tuần 05 năm 2019 (Từ ngày 28/01 đến ngày 02/02/2019)

Lịch công tác tuần 04 năm 2019  (Điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác tuần 04 năm 2019 (Điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác tuần 04 năm 2019 (Từ ngày 21/01 đến ngày 26/01/2019)

Lịch công tác tuần 04 năm 2019

Lịch công tác tuần 04 năm 2019

Lịch công tác tuần 04 năm 2019 (Từ ngày 21/01 đến ngày 26/01/2019)

Lịch công tác tuần 03 năm 2019  (Bổ sung lần 2)

Lịch công tác tuần 03 năm 2019 (Bổ sung lần 2)

Lịch công tác tuần 03 năm 2019 (Từ ngày 14/01 đến ngày 19/01/2019)

Lịch công tác tuần 03 năm 2019  (Bổ sung lần 1)

Lịch công tác tuần 03 năm 2019 (Bổ sung lần 1)

Lịch công tác tuần 03 năm 2019 (Từ ngày 14/01 đến ngày 19/01/2019)

Lịch công tác tuần 03 năm 2019

Lịch công tác tuần 03 năm 2019

Lịch công tác tuần 03 năm 2019 (Từ ngày 14/01 đến ngày 19/01/2019)

Lịch công tác tuần 02 năm 2019  (Bổ sung lần 2)

Lịch công tác tuần 02 năm 2019 (Bổ sung lần 2)

Lịch công tác tuần 02 năm 2019 (Từ ngày 07/01 đến ngày 12/01/2019)

Lịch công tác tuần 02 năm 2019 (Bổ sung lần 1)

Lịch công tác tuần 02 năm 2019 (Bổ sung lần 1)

Lịch công tác tuần 02 năm 2019 (Từ ngày 07/01 đến ngày 12/01/2019)

Lịch công tác tuần 02 năm 2019

Lịch công tác tuần 02 năm 2019

Lịch công tác tuần 02 năm 2019 (Từ ngày 07/01 đến ngày 12/01/2019)

Lịch công tác tuần 01 năm 2019  (Điều chỉnh lần 2)

Lịch công tác tuần 01 năm 2019 (Điều chỉnh lần 2)

Lịch công tác tuần 01 năm 2019 (Từ ngày 31/12/2018 đến ngày 05/01/2019)

Lịch công tác tuần 01 năm 2019  (Điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác tuần 01 năm 2019 (Điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác tuần 01 năm 2019 (Từ ngày 31/12/2018 đến ngày 05/01/2019)

Lịch công tác tuần 01 năm 2019

Lịch công tác tuần 01 năm 2019

Lịch công tác tuần 01 năm 2019 (Từ ngày 31/12/2018 đến ngày 05/01/2019)