Lịch công tác

Lịch công tác tuần 42 năm 2018  (Điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác tuần 42 năm 2018 (Điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác tuần 42 năm 2018 (Từ ngày 15/10 đến ngày 20/10/2018)

Lịch công tác tuần 42 năm 2018

Lịch công tác tuần 42 năm 2018

Lịch công tác tuần 42 năm 2018 (Từ ngày 15/10 đến ngày 20/10/2018)

Lịch công tác tuần 41 năm 2018  (Bổ sung lần 2)

Lịch công tác tuần 41 năm 2018 (Bổ sung lần 2)

Lịch công tác tuần 41 năm 2018 (Từ ngày 08/10 đến ngày 13/10/2018)

Lịch công tác tuần 41 năm 2018

Lịch công tác tuần 41 năm 2018

Lịch công tác tuần 41 năm 2018 (Từ ngày 08/10 đến ngày 13/10/2018)

Lịch công tác tuần 40 năm 2018  (Có bổ sung, điều chỉnh)

Lịch công tác tuần 40 năm 2018 (Có bổ sung, điều chỉnh)

Lịch công tác tuần 40 năm 2018 (Từ ngày 01/10 đến ngày 06/10/2018)

Lịch công tác tuần 40 năm 2018

Lịch công tác tuần 40 năm 2018

Lịch công tác tuần 40 năm 2018 (Từ ngày 01/10 đến ngày 06/10/2018)

Lịch công tác tuần 39 năm 2018  (Có điều chỉnh)

Lịch công tác tuần 39 năm 2018 (Có điều chỉnh)

Lịch công tác tuần 39 năm 2018 (Từ ngày 24/9 đến ngày 29/9/2018)

Lịch công tác tuần 39 năm 2018

Lịch công tác tuần 39 năm 2018

Lịch công tác tuần 39 năm 2018 (Từ ngày 24/9 đến ngày 29/9/2018)

Lịch công tác tuần 38 năm 2018  (Điều chỉnh lần 2)

Lịch công tác tuần 38 năm 2018 (Điều chỉnh lần 2)

Lịch công tác tuần 38 năm 2018 (Từ ngày 17/9 đến ngày 22/9/2018)

Lịch công tác tuần 38 năm 2018  (Điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác tuần 38 năm 2018 (Điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác tuần 38 năm 2018 (Từ ngày 17/9 đến ngày 22/9/2018)

Lịch công tác tuần 38 năm 2018

Lịch công tác tuần 38 năm 2018

Lịch công tác tuần 38 năm 2018 (Từ ngày 17/9 đến ngày 22/9/2018)

Lịch công tác tuần 37 năm 2018  (Điều chỉnh lần 3)

Lịch công tác tuần 37 năm 2018 (Điều chỉnh lần 3)

Lịch công tác tuần 37 năm 2018 (Từ ngày 10/9 đến ngày 15/9/2018)

Lịch công tác tuần 37 năm 2018  (Điều chỉnh lần 2)

Lịch công tác tuần 37 năm 2018 (Điều chỉnh lần 2)

Lịch công tác tuần 37 năm 2018 (Từ ngày 10/9 đến ngày 15/9/2018)

Lịch công tác tuần 37 năm 2018  (Điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác tuần 37 năm 2018 (Điều chỉnh lần 1)

Lịch công tác tuần 37 năm 2018 (Từ ngày 10/9 đến ngày 15/9/2018)

Lịch công tác tuần 37 năm 2018

Lịch công tác tuần 37 năm 2018

Lịch công tác tuần 37 năm 2018 (Từ ngày 10/9 đến ngày 15/9/2018)