Quản lý khoa học

Các biểu mẫu quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Các biểu mẫu quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ

Các biểu mẫu quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ (kèm theo thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT, ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ

Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ

THUYẾT MINH ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ, NĂM 2009

THUYẾT MINH ÐỀ TÀI/NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU CÁ NHÂN

THUYẾT MINH ÐỀ TÀI/NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU CÁ NHÂN

Mẫu thuyết minh đề tài/nhiệm vụ nghiên cứu cá nhân năm 2008