Đào tạo bồi dưỡng

Những kết luận mới của luận án tiến sỹ "Rèn luyện kỹ năng học hợp tác cho sinh viên sư phạm trong hoạt động nhóm"

Những kết luận mới của luận án tiến sỹ "Rèn luyện kỹ năng học hợp tác cho sinh viên sư phạm trong hoạt động nhóm"

Những kết luận mới của luận án tiến sỹ "Rèn luyện kỹ năng học hợp tác cho sinh viên sư phạm trong hoạt động nhóm", nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Quỳnh Phương

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trương Thị Thu Yến

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trương Thị Thu Yến

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trương Thị Thu Yến, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Công ty cổ phần du lịch và Giáo dục & đào tạo Thiên Tường.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Hương Thanh, Cán bộ giảng dạy, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Hương Thanh, Cán bộ giảng dạy, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Hương Thanh, Cán bộ giảng dạy, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh

Những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Phát triển năng lực giáo dục bảo vệ môi trường cho sinh viên ĐHSP ngành giáo dục tiểu học"

Những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Phát triển năng lực giáo dục bảo vệ môi trường cho sinh viên ĐHSP ngành giáo dục tiểu học"

Những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Phát triển năng lực giáo dục bảo vệ môi trường cho sinh viên ĐHSP ngành giáo dục tiểu học", nghiên cứu sinh: Nguyễn Như An

Những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Bồi dưỡng năng lực khám phá cho sinh viên trong dạy học toán cao cấp ở các trường cao đẳng khối Kinh tế - Kỹ thuật"

Những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Bồi dưỡng năng lực khám phá cho sinh viên trong dạy học toán cao cấp ở các trường cao đẳng khối Kinh tế - Kỹ thuật"

Những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Bồi dưỡng năng lực khám phá cho sinh viên trong dạy học toán cao cấp ở các trường cao đẳng khối Kinh tế - Kỹ thuật", nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Hiến

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thị Hoàng Yến

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thị Hoàng Yến

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thị Hoàng Yến, cán bộ giảng dạy, trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thúy Ngà

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thúy Ngà

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Trần Thúy Ngà, cán bộ nghiên cứu, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.

Những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Tính tích cực lao động của công chức hành chính cấp phường"

Những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Tính tích cực lao động của công chức hành chính cấp phường"

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Tính tích cực lao động của công chức hành chính cấp phường", Nghiên cứu sinh: Trần Hương Thanh

Những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Rèn luyện kỹ năng dạy học nhóm cho giáo viên tiểu học"

Những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Rèn luyện kỹ năng dạy học nhóm cho giáo viên tiểu học"

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Rèn luyện kỹ năng dạy học nhóm cho giáo viên tiểu học", Nghiên cứu sinh: Trương Thị Thu Yến

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Thị Thu Hà

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Thị Thu Hà

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Thị Thu Hà, Cán bộ - Vụ Giáo dục Chuyên nghiệp - Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Minh Tuấn

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Minh Tuấn

Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Minh Tuấn, Cán bộ nghiên cứu - Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.

Triệu tập NCS chuyên ngành Lý luận và lịch sử giáo dục và Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

Triệu tập NCS chuyên ngành Lý luận và lịch sử giáo dục và Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

Thực hiện kế hoạch giảng dạy các môn học thuộc chương trình đào tạo trình độ tiến sỹ đối với nghiên cứu sinh (NCS) các khóa 2009, 2010 và 2011 của Viện Khoa học giáo dục Việt Nam (Viện KHGDVN), Viện KHGDVN xin thông báo:

Những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Rèn luyện Năng lực giải toán cho sinh viên đại học thông qua việc khai thác hệ thống bài tập trong môn Đại số tuyến tính"

Những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Rèn luyện Năng lực giải toán cho sinh viên đại học thông qua việc khai thác hệ thống bài tập trong môn Đại số tuyến tính"

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của luận án tiến sĩ "Rèn luyện Năng lực giải toán cho sinh viên đại học thông qua việc khai thác hệ thống bài tập trong môn Đại số tuyến tính", Nghiên cứu sinh: Vũ Quốc Khánh