Số hiệu Tên văn bản Trích yếu Ngày ban hành Download
Nghị định số 69/2017/NĐ-CP Nghị định số 69/2017/NĐ-CP Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/05/2017 của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 25/05/2017