Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Thông tin luận án “Quản lý quá trình dạy học của trường THPT tỉnh Tuyên Quang trong bối cảnh phân cấp Quản lý giáo dục"
16/02/2017 12:11
Thông tin luận án “Quản lý quá trình dạy học của trường THPT tỉnh Tuyên Quang trong bối cảnh phân cấp Quản lý giáo dục", Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Sơn

 THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI 
VỀ MẶT LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA LUẬN ÁN

Tên luận án: “ Quản lý quá trình dạy học của trường THPT tỉnh Tuyên Quang trong bối cảnh phân cấp Quản lý giáo dục "
Chuyên ngành: Quản lí giáo dục
Mã số: 62.14.01.14
Họ và tên NCS: Nguyễn Văn Sơn
Khóa đào tạo:  2012 - 2015
Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Tiến Hùng  
                                   TS. Vũ Đình Chuẩn
Cơ sở đào tạo:  Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
 
Những đóng góp mới về mặt lý luận và thực tiễn, những điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án:
 + Về lý luận: Hệ thống hóa và phát triển cơ sở lý luận về quản lý dạy và học của trường THPT trong bối cảnh phân cấp QLGD, để đề xuất bộ tiêu chuẩn gắn với qui trình quản lý thành công đáp ứng được các đặc trưng cơ bản của phân cấp QLGD. 
+ Về thực tiễn: Đề tài luận án đã xây dựng và phân tích, đánh giá được bức tranh thực trạng và dựa vào đó cùng với nghiên cứu lý luận đã đề xuất được Bộ/Hệ thống gồm 05 tiêu chuẩn, 12 tiêu chí và 61 chỉ báo gắn với quy trình quản lý dạy học thành công của các trường THPT công lập Tuyên Quang, đáp ứng được các đặc cơ bản trưng của bối cảnh phân cấp QLGD, cũng như các giải pháp thực hiện.  
 
                                   Cán bộ hướng dẫn                                                                        Nghiên cứu sinh
 
 PGS.TS. Nguyễn Tiến Hùng       TS. Vũ Đình Chuẩn                                                Nguyễn Văn Sơn


INFORMATION ON ORIGINAL THEORETICAL AND PRACTICAL CONTRIBUTIONS
OF THE THESIS

 
- Name of the thesis: “Managing teaching process in high schools in Tuyen Quang in the context of decentralisation of education management.”
- Specialization: Education Management.
- Code: 62.14.01.14
- Full name of PhD candidate: Nguyen Van Son
- Training course: 2012 - 2016
- Academic Supervisors: Prof. Dr. Nguyen Tien Hung  
                             Dr. Vu Dinh Chuan
- Training Institution: Vietnam Institute of Educational Sciences.
 
The followings are considered to be original contributions to the theory and practice of the thesis:
+ Theoretical contributions: Systemising and developing a theoretical basis for teaching management based on the standards and procedures for managing the process of successful teaching in high schools in the context of decentralization of education management.
+ Practical contributions: Constructing, and analysing and assessing the current practices and proposing possible solutions to manage effectively the teaching process in accordance with the standards and requirements for effective management of successful high school teaching process in Tuyen Quang province projected by the thesis.
Based on scientific study of the subject, the general educational innovation requirements, and the specific management of high school teaching process, the author proposed a set of standards to measure or evaluate the management of high school teaching Tuyen Quang in the context of decentralization of education management. The set of standards includes 5 criteria, 12 criteria and 61 indicators in accordance with the teaching process management.
 
                                     Certified by Academic Supervisors                                        PhD. Candidate
 
              Ass. Prof. Dr. Nguyen Tien Hung          Dr. Vu Dinh Chuan                        Nguyen Van Son

Tệp đính kèm:
 
 
 
  • Print
  • Email