Loading ....
thiết kế logo thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế thương hiệu thiet ke logo thiết kế bao bì thiết kế poster thiết kế logo thiết kế thương hiệu thiết kế profile thiết kế catalogue thiết kế brochure thiết kế poster thiết kế bao bì
Liên kết
Thông tin luận án “Quản lý liên kết đào tạo cao đẳng nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực của các khu công nghiệp tại Bình Dương”
08/05/2017 09:40
Thông tin luận án “Quản lý liên kết đào tạo cao đẳng nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực của các khu công nghiệp tại Bình Dương” của NCS Phan Trần Phú Lộc

 TRANG THÔNG TIN NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

  

Tên luận án: “Quản lý liên kết đào tạo cao đẳng nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực của các khu công nghiệp tại Bình Dương”.

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số 62 14 01 14.

Tên tác giả:               Phan Trần Phú Lộc.

Người hướng dẫn:     PGS.TS. Trần Khánh Đức.

                                PGS.TS. Vương Thanh Hương.

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học giáo dục Việt Nam.

 

 Những đóng góp mới của luận án:

+ Về lý luận: Luận án đã tập hợp, phân tích và khái quát hóa các tài liệu để xây dựng được khung lý luận về liên kết đào tạo và quản lý liên kết đào tạo giữa trường cao đẳng nghề và doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu đáp ứng nhu cầu nhân lực của các khu công nghiệp theo tiếp cận quản lý quá trình đào tạo CIPO bao gồm 4 thành tố: quản lý đầu vào, quản lý quá trình, quản lý đầu ra, và chủ động điều tiết tác động của bối cảnh đến hoạt động liên kết đào tạo.

+ Về thực tiễn: Luận án đã khảo sát, phân tích, đánh giá được thực trạng đào tạo cao đẳng nghề, liên kết đào tạo và quản lý liên kết đào tạo giữa trường cao đẳng nghề với doanh nghiệp, chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức đối với công tác quản lý liên kết đào tạo giữa trường cao đẳng nghề và doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu nhân lực của các khu công nghiệp tại Bình Dương.

+ Từ kết quả khảo sát thực tiễn, luận án đã đề xuất 6 giải pháp quản lý liên kết đào tạo giữa trường cao đẳng nghề và doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu nhân lực của các khu công nghiệp tại Bình Dương theo mô hình CIPO. Đồng thời lựa chọn, thử nghiệm giải pháp: “Tăng cường phối hợp quản lý quá trình đào tạo giữa trường cao đẳng nghề và doanh nghiệp”.

Kết quả khảo nghiệm, thử nghiệm đã khẳng định tính cần thiết, khả thi của các giải pháp được đề xuất, từ đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực của các KCN. Đây cũng là đóng góp mới của đề tài đối với hoạt động đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực nói chung và là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý đào tạo nghề, các cán bộ doanh nghiệp và các cơ quan liên quan.

                                                                                                

    Cán bộ hướng dẫn 1             Cán bộ hướng dẫn 2                  Nghiên cứu sinh


PGS.TS Trần Khánh Đức     PGS.TS  Vương Thanh Hương       Phan Trần Phú LộcINFORMATION PAGE OF THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

 

     - Thesis title:  “Manage the training joint at the vocational colleges to meet manpower needs of the industrial zones in Binh Duong province”


     -
Specialized subject:  Education Management                      Code: 62 14 01 14 
     - Name of Candidate:   Phan Tran Phu Loc

     - Supervisors:              Assoc. Prof. Dr. Tran Khanh Duc

                                       Assoc. Prof. Dr. Vương Thanh Huong

     - Training Institution:     The Viet Nam Institute of Educational Sciences

The new contributions of the thesis:

+ In Theory: The thesis has collected, analyzed and generalized about reliable resources to build the theoretical framework and the management between vocational colleges and enterprises in order to meet the requirement of manpower for the industrial parks by the way of process accessing in training management through 4 management factors such as Context – Input– Process – Output.

+ In practice: The thesis has examined, analyzed and evaluated the reality of training conditions at the vocational colleges, the training linkage management between vocational colleges and enterprises, pointing out the strengths, weaknesses, opportunities and challenges of training linkage management between vocational colleges and enterprises to meet manpower needs of the industrial zones in Binh Duong province.

+ From the practical survey results, the thesis suggests 6 solutions about
reinforcing the training linkage management between vocational colleges and enterprises in Binh Duong province according to CIPO model. Simultaneously, choosing and carrying out experiment for 1 solution: "Reinforce the management coordination of training process between the vocational colleges and enterprises".

Results of the assay and test have confirmed the necessity and feasibility of the proposed solutions, thus contributing to improving the training quality to meet the human resource needs of the industrial zones. This is also a new contribution of the thesis to training activities that will meet the demand for human resources in general and it is a useful reference resource for vocational trainers, business managers and involved agencies as well.                                                                                                             

 

                   Supervisors 1                          Supervisors 2                       Ph.D CandidateAssoc.  Prof.Dr. Tran Khanh Duc  Assoc.Prof.Dr. Vuong Thanh Huong    Phan Tran Phu Loc


             Tệp đính kèm
             1. Luan an
             2. Tom tat tieng Viet
             3. Tom tat tieng Anh
  • Print
  • Email