Tin hoạt động khoa học

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp cho trẻ mầm non làm quen với ngoại ngữ”

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp cho trẻ mầm non làm quen với ngoại ngữ”

Ngày 18/11/2013, Viện KHGD VN tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp Viện: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp cho trẻ mầm non làm quen với ngoại ngữ”, mã số: V2012 - 01NV, do GS.TS. Nguyễn Lộc làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Xây dựng và thử nghiệm một số chủ đề học tập ở tiểu học theo tiếp cận dạy học dự án”

Nghiệm thu đề tài “Xây dựng và thử nghiệm một số chủ đề học tập ở tiểu học theo tiếp cận dạy học dự án”

Ngày 19/11/2013, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Xây dựng và thử nghiệm một số chủ đề học tập ở tiểu học theo tiếp cận dạy học dự án”, mã số: V2012-08, do ThS. Phan Thanh Hà làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Lập kế hoạch bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho giảng viên các Trường Đại học ngoài công lập”

Nghiệm thu đề tài “Lập kế hoạch bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho giảng viên các Trường Đại học ngoài công lập”

Ngày 18/11/2013, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Lập kế hoạch bồi dưỡng phương pháp giảng dạy cho giảng viên các Trường Đại học ngoài công lập”, mã số: V2012-18, do ThS. Hồ Thanh Bình làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Kinh nghiệm quốc tế về giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành sư phạm”

Nghiệm thu đề tài “Kinh nghiệm quốc tế về giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành sư phạm”

Ngày 5/11/2013, Hội đồng khoa học Viện KHGD VN, do PGS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến làm chủ tịch đã tiến hành nghiệm thu đề tài “Kinh nghiệm quốc tế về giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên ngành sư phạm”, Mã số: V2012 - 03, do ThS. Lê Thị Quỳnh Nga làm chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài “Xu thế quản lý nhà trường phổ thông của một số nước công nghiệp hóa”

Nghiệm thu đề tài “Xu thế quản lý nhà trường phổ thông của một số nước công nghiệp hóa”

Ngày 23/10/ 2013, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Xu thế quản lý nhà trường phổ thông của một số nước công nghiệp hóa”, mã số V2012-22, do TS. Vương Thanh Hương làm chủ nhiệm. Kết quả nghiệm thu đạt loại Tốt

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu công bằng xã hội trong tiếp cận giáo dục trung học cơ sở ở tỉnh Điện Biên”

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu công bằng xã hội trong tiếp cận giáo dục trung học cơ sở ở tỉnh Điện Biên”

Ngày 3/10/2013, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH &CN cấp Viện “Nghiên cứu công bằng xã hội trong tiếp cận giáo dục trung học cơ sở ở tỉnh Điện Biên“, Mã số V2012 – 20, do Ths. Nguyễn Như Sang làm chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu việc thể hiện quan điểm tích hợp trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên môn Tìm hiểu Xã hội cấp tiểu học của Singapore”

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu việc thể hiện quan điểm tích hợp trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên môn Tìm hiểu Xã hội cấp tiểu học của Singapore”

Ngày 2/10/2013, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài cấp Viện “Nghiên cứu việc thể hiện quan điểm tích hợp trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên môn Tìm hiểu Xã hội cấp tiểu học của Singapore”, mã số V2012-01, do ThS. Nguyễn Hồng Liên làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu lý thuyết Siêu nhận thức (Metacognitive theory) và đề xuất khả năng ứng dụng trong giáo dục Trung học”

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu lý thuyết Siêu nhận thức (Metacognitive theory) và đề xuất khả năng ứng dụng trong giáo dục Trung học”

Ngày 25/09/2013, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu lý thuyết Siêu nhận thức (Metacognitive theory) và đề xuất khả năng ứng dụng trong giáo dục Trung học”, mã số: V2012 - 17, do ThS. Hồ Thị Hương làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Tổng quan kinh nghiệm về phát triển khả năng tự đánh giá cho học sinh cuối cấp tiểu học ở một số nước trên thế giới”

Nghiệm thu đề tài “Tổng quan kinh nghiệm về phát triển khả năng tự đánh giá cho học sinh cuối cấp tiểu học ở một số nước trên thế giới”

Ngày 25/9/2013, Hội đồng khoa học cấp Viện do GS.TS. Nguyễn Lộc làm chủ tịch, đã tiến hành nghiệm thu đề tài “Tổng quan kinh nghiệm về phát triển khả năng tự đánh giá cho học sinh cuối cấp tiểu học ở một số nước trên thế giới”. Mã số: V2012-05, do CN. Trần Thị Hương Giang làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế về phương pháp dạy học Toán cho học sinh dân tộc thiểu số ở tiểu học”

Nghiệm thu đề tài “Tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế về phương pháp dạy học Toán cho học sinh dân tộc thiểu số ở tiểu học”

Ngày 13/9/2013, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế về phương pháp dạy học Toán cho học sinh dân tộc thiểu số ở Tiểu học", Mã số V2012 – 06, do TS. Trần Thúy Ngà làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu kinh nghiệm tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường phổ thông dân tộc bán trú tỉnh Lào Cai”

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu kinh nghiệm tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường phổ thông dân tộc bán trú tỉnh Lào Cai”

Ngày 12/9/2013, Viện KHGDVN tổ chức nghiệm thu đề tài KH &CN cấp Viện: “Nghiên cứu kinh nghiệm tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường phổ thông dân tộc bán trú tỉnh Lào Cai”, Mã số: V2012 – 19, do Th.s Trần Thị Yên làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu Bảng phân loại quốc tế về giáo dục năm 2011 và khả năng vận dụng trong hệ thống giáo dục Việt Nam”

Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu Bảng phân loại quốc tế về giáo dục năm 2011 và khả năng vận dụng trong hệ thống giáo dục Việt Nam”

Ngày 06/9/2013, Viện KHGD VN đã tiến hành nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Nghiên cứu Bảng phân loại quốc tế về giáo dục năm 2011 và khả năng vận dụng trong hệ thống giáo dục Việt Nam”, mã số: V2012-25, do ThS. Nguyễn Thị Hảo làm chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài “Thực trạng đánh giá trẻ mẫu giáo 5 -6 tuổi cuối chủ đề ở trường mần non”

Nghiệm thu đề tài “Thực trạng đánh giá trẻ mẫu giáo 5 -6 tuổi cuối chủ đề ở trường mần non”

Ngày 10/09/2013, Viện KHGDVN đã tiến hành nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Viện “Thực trạng đánh giá trẻ mẫu giáo 5 -6 tuổi cuối chủ đề ở trường mần non”, mã số: V2012-14, do ThS. Lê Thị Luận làm chủ nhiệm.

Nghiệm thu đề tài “Đánh giá giáo viên trung học phổ thông  theo chuẩn nghề nghiệp tại tỉnh Lào Cai”

Nghiệm thu đề tài “Đánh giá giáo viên trung học phổ thông theo chuẩn nghề nghiệp tại tỉnh Lào Cai”

Ngày 06/09/2013, Hội đồng nghiệm thu do PGS.TS. Lê Vân Anh làm Chủ tịch đã nghiệm thu đề tài KH & CN “ Đánh giá giáo viên trung học phổ thông theo chuẩn nghề nghiệp tại tỉnh Lào Cai”, do ThS. Lương Thị Thanh Phương làm chủ nhiệm. Mã số: V2012-21.

Nghiệm thu đề tài “Phát triển đội ngũ lãnh đạo và quản lý nhà nước về giáo dục các cấp”

Nghiệm thu đề tài “Phát triển đội ngũ lãnh đạo và quản lý nhà nước về giáo dục các cấp”

Ngày 30/08/2013, Viện KHGDVN đã tổ chức nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Bộ “Phát triển đội ngũ lãnh đạo và quản lý nhà nước về giáo dục các cấp”, mã số: B2010 - 37 - 87CT, do PGS.TS. Trần Ngọc Giao làm chủ nhiệm.