Sản phẩm Thông tin

Thông tin chuyên đề "Bàn luận về thay đổi hình thức đánh giá học sinh tiểu học"

Thông tin chuyên đề "Bàn luận về thay đổi hình thức đánh giá học sinh tiểu học"

Tổng hợp ý kiến trên phương tiện truyền thông (lưu hành nội bộ)

Thông tin chuyên đề "Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông: Nên để hay bỏ"

Thông tin chuyên đề "Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông: Nên để hay bỏ"

Tổng hợp ý kiến trên phương tiện truyền thông (lưu hành nội bộ)

Thông tin giáo dục quốc tế số 15 (lưu hành nội bộ)

Thông tin giáo dục quốc tế số 15 (lưu hành nội bộ)

Chủ đề: Thông tin và số liệu thống kê giáo dục Israel

Ấn phẩm "Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ năm 2014"

Ấn phẩm "Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ năm 2014"

Danh mục đề tài trong kỷ yếu "Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ năm 2014"

Thông tin giáo dục quốc tế số 13 (lưu hành nội bộ)

Thông tin giáo dục quốc tế số 13 (lưu hành nội bộ)

Chủ đề: Hỗ trợ tài chính cho học tập suốt đời

Thông tin giáo dục quốc tế số 11 (lưu hành nội bộ)

Thông tin giáo dục quốc tế số 11 (lưu hành nội bộ)

Sự thay đổi trong quản trị và quản lý giáo dục đại học: Nghiên cứu điển hình của Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Hồng Kông

Thông tin giáo dục quốc tế số 12 (lưu hành nội bộ)

Thông tin giáo dục quốc tế số 12 (lưu hành nội bộ)

Chủ đề: Học tập trên thiết bị di động ở Châu Á

 Ấn phẩm "Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ năm 2013"

Ấn phẩm "Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ năm 2013"

Danh mục đề tài trong kỷ yếu "Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ năm 2013"

Ấn phẩm "Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ năm 2012"

Ấn phẩm "Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ năm 2012"

Danh mục đề tài trong kỷ yếu "Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ năm 2012"

Thông tin giáo dục quốc tế số 9 (lưu hành nội bộ) (phần 4)

Thông tin giáo dục quốc tế số 9 (lưu hành nội bộ) (phần 4)

Chủ đề: Shadow education - Giáo dục trong bóng tối - Kết luận

 Thông tin giáo dục quốc tế số 9 (lưu hành nội bộ) (phần 3)

Thông tin giáo dục quốc tế số 9 (lưu hành nội bộ) (phần 3)

Chủ đề: Shadow education - Giáo dục trong bóng tối - Kết luận

 Thông tin giáo dục quốc tế số 9 (lưu hành nội bộ) (phần 2)

Thông tin giáo dục quốc tế số 9 (lưu hành nội bộ) (phần 2)

Chủ đề: Shadow education - Giáo dục trong bóng tối - Kết luận

 Thông tin giáo dục quốc tế số 9 (lưu hành nội bộ) (phần 1)

Thông tin giáo dục quốc tế số 9 (lưu hành nội bộ) (phần 1)

Chủ đề: Shadow education - Giáo dục trong bóng tối - Kết luận

Thông tin giáo dục quốc tế số 8 (lưu hành nội bộ) (phần 7)

Thông tin giáo dục quốc tế số 8 (lưu hành nội bộ) (phần 7)

Chủ đề: Shadow education - Giáo dục trong bóng tối - Những ảnh hưởng đối với nhà hoạch định chính sách