Công văn số: 100/VKHGDVN-TCHC ngày 09/3/2020 về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

31/03/2020 09:48 GMT+7
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện đang diễn biến rất phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm; Lãnh đạo Viện KHGDVN đề nghị toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn Viện:...

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện đang diễn biến rất phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm; Lãnh đạo Viện KHGDVN đề nghị toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn Viện: Chi tiết tải file về:
CV số: 100/VKHGDVN-TCHC