Công văn số: 69/VKHGDVN-TCHC ngày 26/2/2020 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

31/03/2020 13:36 GMT+7
Ngày 26/2/2020, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam nhận được công văn số: 550/BGDDT-GDTC ngày 25/02/2020 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ...

Chi tiết tải file về: CV số 69/VKHGDVN-TCHC