Công văn số: 138/VKHGDVN-TCHC, ngày 30/3/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19

31/03/2020 14:10 GMT+7

Căn cứ tình hình thực tiễn và chỉ đạo của các cấp chính quyền về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 nhằm hạn chế thấp nhất sự lây lan trong cộng đồng, Lãnh đạo Viện KHGDVN đề nghị:

Chi tiết Tải file về: CV 138/VKHGDVN-TCHC