Thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

22/05/2020 10:21 GMT+7
Ngày 14 tháng 05 năm 2020, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã ra Quyết định số 186/QĐ-VKHGDVN về việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam năm 2020.

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 về việc Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Căn cứ danh sách ứng viên Đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; (Danh sách ứng viên chi tiết)         

 
         Theo đề nghị của Lãnh đạo Viện và Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện KHGD VN, ngày 14 tháng 05 năm 2020, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã ra Quyết định số 186/QĐ-VKHGDVN về việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam năm 2020. Ngày 18 tháng 05 năm 2020, Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch và Thư ký Hội đồng. 

 Danh sách Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020 của Viện KHGD VN gồm:

 

       1. GS.TS Trần Công Phong                   Viện KHGD VN                    Chủ tịch Hội đồng              Lý lịch khoa học

       2. GS.TS Phan Văn Kha                         Viện KHGD VN                   Phó Chủ tịch Hội đồng      Lý lịch khoa học 

       3. GS.TS Ngô Việt Trung                        Viện Toán học                     Ủy viên Hội đồng               Lý lịch khoa học 

       4. PGS.TS Trần Huy Hoàng                   Viện KHGD VN                    Ủy viên Hội đồng               Lý lịch khoa học 

       5. PGS.TS Nguyễn Đức Minh                Viện KHGD VN                    Ủy viên Hội đồng               Lý lịch khoa học 

       6. PGS.TS Đỗ Tiến Đạt                          Viện KHGD VN                    Ủy viên Hội đồng               Lý lịch khoa học 

       7. PGS.TS Phạm Đức Quang                Viện KHGD VN                    Ủy viên Hội đồng               Lý lịch khoa học 

       8. PGS.TS Nguyễn Thị Lan Phương     Viện KHGD VN                    Thư ký Hội đồng                Lý lịch khoa học 

       9. PGS.TS Trần Thị Thái Hà                  Viện KHGD VN                    Ủy viên Hội đồng               Lý lịch khoa học 

             

        Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020 của Viện KHGD VN đã họp thống nhất lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2020 của Hội đồng Giáo sư cơ sở của Viện KHGD VN (Lịch xét chi tiết)

 Chi tiết hồ sơ thành lập hội đồng gồm:

-        Quyết định Thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam    (Tài liệu chi tiết)

       -    Quyết định Về việc bổ nhiệm Chủ tịch, Phó chủ tịch, Thư ký Hội đồng giáo sư cơ sở năm 2020 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam  (Tài liệu chi tiết);

-        Biên bản họp bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký hội đồng giáo sư cơ sở năm 2020 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (Tài liệu chi tiết)