Thông tin luận án "Giáo dục lòng nhân ái cho trẻ 5-6 tuổi qua trải nghiệm ở trường mầm non"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Thông tin luận án "Giáo dục lòng nhân ái cho trẻ 5-6 tuổi qua trải nghiệm ở trường mầm non" của NCS Chu Thị Hồng Nhung

 THÔNG TIN LUẬN ÁN

Tên đề tài luận án: Giáo dục lòng nhân ái cho trẻ 5-6 tuổi qua trải nghiệm ở trường mầm non 

Chuyên ngành: Lí luận và Lịch sử Giáo dục

Mã số: 62 14 01 02            

Họ tên NCS: Chu Thị Hồng Nhung

Người hướng dẫn: PGS.TS. Hoàng Thị Phương; TS. Trần Thị Tố Oanh

Tên cơ sở đào tạo: Viện khoa học giáo dục Việt Nam   

Những đóng góp mới của luận án

1. Về lý luận

Hệ thống hóa và làm phong phú hơn về mặt lý luận các vấn đề giáo dục LNA, giáo dục qua trải nghiệm, giáo dục LNA qua trải nghiệm cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non.

2. Về thực tiễn

Phát hiện một số vấn đề trong thực trạng giáo dục LNA cho trẻ 5-6 tuổi qua trải nghiệm tại các trường mầm non hiện nay, vấn đề giáo dục LNA trong Chương trình GDMN, thực trạng giáo dục LNA qua trải nghiệm, thực trạng mức độ hình thành LNA của trẻ 5-6 tuổi

Xây dựng các hoạt động giáo dục LNA theo hướng dựa vào cuộc sống thực và sử dụng cuộc sống thực để giáo dục trẻ, tăng cường thực hành, trải nghiệm hành vi thể hiện LNA, tạo nhiều cơ hội cho trẻ được phối hợp, hợp tác với bạn và người lớn xung quanh. Đặc biệt cần chú ý đến đặc điểm đặc trưng của lứa tuổi và tận dụng tối đa sự khác biệt của mỗi trẻ để tạo ra hiệu quả giáo dục.


INFORMATION ON ORIGINAL THEORETICAL AND PRACTICAL CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

- Name of the thesis: "Experiential kindness education for children aged 5-6 in preschools"

- Specialization: Theory and History of Education         

- Code: 62 14 01 02 

- Full name of PhD candidate: Chu Thi Hong Nhung

- Academic Supervisors: Assoc. Prof. Dr. Hoang Thi Phuong

                                      Dr. Tran Thi To Oanh

- Training Institution: Vietnam Institute of Educational Sciences.

 

The followings are considered to be original contributions to the theory and practice of the thesis:

1. Theoretical contributions

          To systematize and enrich in tterms of theories of kindness education, experiential education, experiential kindness education to preschool children aged 5-6.

2. Practical contributions

          To detect some problems in the status quo of experiential kindness education to preschool children aged 5-6, kindness education in the Preschool Education Programme, the status quo of experiential kindness education, the status quo of kindness formation amongst children aged 5-6.

     To develop experiential kindness education on the base of real life and utilization of real life to perform child education, strengthening of practising, experiencing compassionate behaviours, to create chances for children to coordinate, cooperate with surrounding friends and adults. Special attention should be paid to specific charatereristics of age ranges and the distinction of every invidual child should be      maximum utilized to create education effects.

1. Luan an  
2. Luan an tom tat TV 
3. Luan an tom tat TA