Thông tin luận án "Dạy học toán ở trường trung học phổ thông theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn thông qua việc khai thác và sử dụng các tình huống thực tiễn"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Thông tin luận án "Dạy học toán ở trường trung học phổ thông theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn thông qua việc khai thác và sử dụng các tình huống thực tiễn" của NCS Hà Xuân Thành

THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN

1. Tên luận án:Dạy học toán ở trường trung học phổ thông theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn thông qua việc khai thác và sử dụng các tình huống thực tiễn.

2. Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán.

Mã số: 62.14.01.11.

3. Nghiên cứu sinh:Hà Xuân Thành.

4. Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Kiều.

5. Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

6. Những đóng góp mới của luận án:
- Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận liên quan đến phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn.
- Làm rõ thêm ý nghĩa, vai trò quan trọng của hệ thống bài toán chứa tình huống thực tiễn đối với việc thực hiện mục tiêu dạy học môn Toán trong trường trung học phổ thông trên cơ sở làm sáng tỏ vai trò ứng dụng đầy ý nghĩa của toán học trong thực tiễn.
- Làm rõ thực trạng khai thác và sử dụng các bài toán chứa tình huống thực tiễn (từ nhận thức đến thực hiện của giáo viên, học sinh), xác định nguyên nhân và rút ra kết luận.
- Đề xuất được cách thức khai thác và sử dụng những bài toán chứa tình huống thực tiễn để giáo viên và học sinh có thể tham khảo trong quá trình dạy và học toán ở trường trung học phổ thông. 
- Xây dựng được một số biện pháp dạy học toán sử dụng bài toán chứa tình huống thực tiễn nhằm góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh trung học phổ thông.

Người hướng dẫn khoa học

 

 

PGS.TS Trần Kiều

Nghiên cứu sinh

 

 

Hà Xuân Thành


SUMMARY OF DSc THESIS

  

1. Thesis title:Teaching mathematics at high school in the direction of developing practical problem-solving competencies through exploitation and use of practical circumstances.

2. Major: Theory and method of teaching Mathematics.     Code: 62.14.01.11

3PhD. Candidate:Ha Xuan Thanh

4. Scientific supervisor: Assoc. Prof., Dr. Tran Kieu

5. Training institute: Vietnam Institute of Educational Sciences

6. Summary of new conclusions of the thesis:
- Systematize some theoretical issues related to the development of practical problem-solving competencies.
- Clarify the meaning and important role of system of practical mathematic exerciseson the implememtation of targets of teaching mathematics at high schools on the basis of clarifying the meaningful application role of mathematics in practice.
Clarify the actual status of exploitation and use of practical mathematic exercises (from awareness to implementation by teachers and students), determine reasons and conclude;
- Recommend methods of exploitation and use of practical mathematic exercises for teacher’s and student’s reference during the teaching and learning of mathematics at high schools. 
Establish some methods of teaching mathematics by using practical mathematic exercises in order to contribute to the development of students’ practical problem-solving competencies at high schools.

 Scientific supervisor

 

 

Assoc. Prof., Dr. Tran Kieu

Ph.D. Student

 

 

  Ha Xuan Thanh

 1. LA_Ha Xuan Thanh 
 2. 
TOM TAT-T Anh 
 3. 
TOM TAT-TViet