Thông tin luận án "Giáo dục kĩ năng học đường cho trẻ tự kỉ chuẩn bị vào lớp 1"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Thông tin luận án "Giáo dục kĩ năng học đường cho trẻ tự kỉ chuẩn bị vào lớp 1" của NCS Mai Thị Phương, K2012, c/n Lý luận và lịch sử giáo dục

 THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN

Tên luận án: Giáo dục kĩ năng học đường cho trẻ tự kỉ chuẩn bị vào lớp 1

Chuyên ngành: Lí luận và lịch sử giáo dục                

Mã số:  62 14 01 02

Họ tên nghiên cứu sinh: Mai Thị Phương               

Khóa đào tạo: 2012

Chức danh, học vị, tên người hướng dẫn:  1. GS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến

                                                              2. TS. Vương Hồng Tâm

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Luận án nghiên cứu trên một đối tượng đặc biệt là trẻ tự kỉ mức độ nhẹ và trung bình đang học lớp tiền hòa nhập chuẩn bị bước vào môi trường học đường. Từ những đặc điểm của trẻ tự kỉ mức nhẹ và vừa, trên cơ sở lí thuyết môi trường học tập hòa nhập, dựa trên mục tiêu của bậc học mầm non, luận án đã xây dựng khái niệm kĩ năng học đường  và cấu trúc của nó gồm 4 nhóm kĩ năng học đường đảm bào cho trẻ  tự kỉ thích ứng được với môi trường học tập ở trường tiểu học hòa nhập. Để có thể rèn luyện cho trẻ tự kỉ các kĩ năng học đường  ở các lớp tiền hòa nhập chuẩn bị vào lớp 1, luận án đã đề xuất các biện pháp hướng vào nâng cao năng lực của giáo viên các lớp tiền hòa nhập và giúp trẻ tự kỉ chuẩn bị tốt các kĩ năng học đường sẵn sàng bước vào lớp 1.

THE THESIS INFORMATION

 

- Name of the thesis: Education of schooling skills  for the children with autism spectrum disorders to prepare for the 1st Grade.

- Specialization: Theory and History of Education;

- Code: 62.14.01.02

-  Ph.D . Candicate: Mai Thị Phương  – Training Course:  2012

-  Academic Supervisors: 1. Prof. Dr. Nguyen Thi Hoang Yen

                             2. Dr. Vuong Hong Tam

- Training Institution: The VietNam Institute of Educational Sciences 

 

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

The thesis studies on a particular subject that are children with mild and moderate autism whom are learning in pre-inclusion classrooms before going to primary school. From the characteristics of those children, based on the basis of inclusion learning environment theory and the goals of preschool level, the thesis has developed the concept of school and its structure which consists of 4 skill groups that enable children with autism to adapt to the learning environment in inclusive primary schools. To educate children with autism in pre-inclusion classrooms learning schooling skills to prepare for the 1st Grade, the thesis has proposed methods aming to enhance capacity of pre-inclusion teachers and to help children with autism have good schooling skills to learn in Grade 1.

1. LUẬN ÁN  
2. TÓM TẮT TIẾNG VIỆT 
3. TÓM TẮT TIẾNG ANH