Thông tin luận án "Giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 hòa nhập"

10/08/2017 16:55 GMT+7
Thông tin luận án "Giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 hòa nhập" của NCS Nguyễn Văn Hưng, c/n: Lý luận và lịch sử giáo dục, K2012

 THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI VỀ MẶT HỌC THUẬT, LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN

 

Tên luận án: Giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 hòa nhập

Chuyên ngành:   Lí luận và lịch sử giáo dục                   

Mã số: 62.14.01.02

Tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Hưng

Tập thể cán bộ hướng dẫn:

Hướng dẫn 1: PGS. TS. Lê Văn Tạc

Hướng dẫn 2: PGS.TS. Phạm Minh Mục

Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Những đóng góp mới về học thuật, lý luận của luận án:

- Luận án đã tổng hợp, hệ thống hóa những vấn đề lý luận về giáo dục hòa nhập, kĩ năng xã hội và giáo dục kĩ năng xã hội; trong đó đặc biệt nhấn mạnh về sự tác động của yếu tố môi trường giáo dục hòa nhập đối với sự hình thành và phát triển các kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ.

- Luận án đã xây dựng được thang đánh giá kĩ năng xã hội dành cho học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 học hòa nhập, bao gồm 5 nhóm kĩ năng xã hội, xác định được những kĩ năng xã hội cần thiết cho học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1.

            - Luận án đã phân tích, đánh giá toàn diện thực trạng kĩ năng xã hội và giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 hòa nhập, từ đó chỉ ra những thành tựu, hạn chế và đưa ra những nhận xét, so sánh, bàn luận về kĩ năng xã hội của học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 và giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ lơp 1 hòa nhập.

- Căn cứ cơ sở lý luận và thực tiễn, luận án đã đề xuất 5 biện pháp giáo dục kĩ năng xã hội cho học sinh khuyết tật trí tuệ lớp 1 hòa nhập rất cụ thể, đồng bộ, đồng thời chứng minh được các biện pháp đề xuất không chỉ đáp ứng những vấn đề về lý luận mà còn những vấn đề của thực tiễn thông qua thực nghiệm về khả thi, tính hiệu quả của các biện pháp để giáo dục kĩ năng giao tiếp cho 3 học sinh khuyết tật trí tuệ

            - Kết quả nghiên cứu là những chất liệu quan trọng làm cơ sở biên tập xây dựng thành những tài liệu bồi dưỡng về giáo dục kĩ năng cho học sinh khuyết tật học hòa nhập dành cho cho giáo viên hiện đang làm việc tại các nhà trường tiểu học, cán bộ quản lý giáo dục tiểu học và là nguồn tài liệu tham khảo cho các giảng viên, sinh viên các trường đại học và cao đẳng có khoa, tổ giáo dục đặc biệt.

 

THE INFORMATION ON NEW FINDINGS FROM THE DISSERTATION

Thesis title: Education of social skills for first - grade pupils with intellectual disabilities in inclusive schools

Major: Theory and History of Education                        

Code:  62.14.01.02

Name of Ph.D candidate: Nguyen Van Hung

Supervisors:         1: Assoc. Prof. Dr. Le Van Tac

2: Assoc. Prof. Dr. Pham Minh Muc

Training institution: Vietnam Institute of Educational Sciences

New findings of the dissertation:

         - The dissertation revewed, synthesized and systematized theoretical issues of inclusive education, social skills and educating social skill for pupils with intellectual disability; especially it emphasized the impacts of inclusive education environment factors to the social skill formation and development for pupils with intellectual disability.

         - The dissertation also developed a rating scale of social skills for pupils with intellectual disability at primary inclusive schools, including 5 groups of social skills, and identified  necessary social skills for first – grade pupils with intellectual disability.

         - The dissertation analyzed and evaluated comprehensively the status of social skills and education for first – grade pupils with intellectual disability at primary  inclusive schools. Hence, it contributed on showing  achievements, limitations and providing comments, comparisons and discussions on social skills of first – grade pupils with intellectual disability and educating social skill for pupils with intellectual disability in inclusive primary schools.

       - Based on theoretical and practical information, the thesis proposed 5 specific and comprehensive recommendation on improving  social skills for first – grade pupils with intellectual disability at primary inclusive schools. The dissertation also proved that proposed recommendations does not only meet the theoretical issues but also practical issues through experiment the feasibility and effectiveness of methods of educating the communication skills for 3 pupils with intellectual disability.

        - Research results of dissertation play important roles as the basis materials to develop in-service training documents of social skill education for pupils with disability when they lean in inclusive primary schools; to assist  primary teachers, primary education school managers to run inclusive education effectively; and be the helpful reference for lecturers, students at colleges and universities on training delivery for special education.
1. Toan van Luan An
2. Tom tat Luan an Tieng Viet 
3. Tom tat Luan an Tieng Anh