Thông tin luận án "Quản lý giáo dục giá trị Quốc tế cho học sinh THPT Hà Nội trong bối cảnh hiện nay" của NCS Nguyễn Bội Quỳnh

09/01/2018 09:13 GMT+7
Thông tin luận án "Quản lý giáo dục giá trị Quốc tế cho học sinh THPT Hà Nội trong bối cảnh hiện nay" của NCS Nguyễn Bội Quỳnh. Chuyên ngành : Quản lý giáo dục - Mã số : 9.14.01.14

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI

VỀ MẶT HỌC THUẬT, LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN


-          Tên luận án : «Quản lý giáo dục giá trị Quốc tế cho học sinh THPT Hà Nội trong bối cảnh hiện nay».

-          Tên chuyên ngành và mã số : Quản lý giáo dục  - Mã số : 9.14.01.14

-          Tên nghiên cứu sinh : Nguyễn Bội Quỳnh

-          Khóa đào tạo : 2010

-          Chức danh khoa học, học vị, tên người hướng dẫn

Hướng dẫn 1 : PGS.TS Trần Thị Bích Trà

Hướng dẫn 2 : PGS.TS Đặng Quốc Bảo

-          Tên cơ sở đào tạo : Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

 

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, những điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án

1.    Luận án đã hệ thống hóa, phát triển lý luận về quản lý giáo dục giá trị Quốc tế (GTQT) cho học sinh THPT trong bối cảnh hiện nay.

2.    Luận án đã khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng giáo dục GTQT, quản lý giáo dục GTQT cho học sinh THPT Hà Nội trong bối cảnh hiện nay cũng như phân tích các yếu tố ảnh hưởng, nguyên nhân của thực trạng.

3.    Luận án đã đề xuất 8 giải pháp vể quản lý giáo dục GTQT cho học sinh THPT Hà Nội trong bối cảnh hiện nay. Tổ chức kiểm nghiệm về tính cấp thiết và tính khả thi của các giải pháp, bước đầu khẳng định các giải pháp đề xuất có tính cấp thiết và tính khả thi cao. Thử nghiệm giải pháp 8 “Đổi mới công tác Kiểm tra – Đánh giá giáo dục GTQT cho học sinh theo hướng tích hợp nhận xét và lồng ghép các hoạt động dạy học ngoại khóa và chính khóa” cho thấy giải pháp mang tính cấp thiết và tính khả thi cao, thực sự góp phần thiết thực vào việc nâng cao kết quả giáo dục GTQT cho học sinh THPT Hà Nội.

4.    Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần tạo cơ sở khoa học cho giáo dục GTQT cho học sinh của các trường THPT phù hợp với đặc thù riêng của Hà Nội, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, từ đó giúp học nâng cao chất lượng cuộc sống của mình để hòa nhập vào môi trường Quốc tế rộng lớn một cách hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục bậc THPT của Thủ đô.

 
 

INFORMATION ON NEW ACADEMIC AND THEORETICAL CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

-          Thesis title: «International value education management for High School students in Hanoi in current context»

-          Scientific branch of the thesis: Education management - Code: 9.14.01.14

-          Postgraduate’s full name: Nguyen Boi Quynh

-          Training course: 2010

-          Academic title and full name of the supervisors

      Supervisor 1: Assoc. Prof. Dr. Tran Thi Bich Tra

      Supervisor 2: Assoc. Prof. Dr. Dang Quoc Bao

-          Name of training institution: Vietnam Institute of Educational Sciences

 

New academic and theoretical contributions and findings from research and survey results of the thesis

1.    The thesis systematizes and develops theory on international value education management for High School students in Hanoi in current context.

2.    The thesis surveys, analyzes and evaluates actual state of international value education and international value education management for High School students in Hanoi in current context as well as analyzes impact factors and causes for such state.

3.    The thesis proposes 8 solutions to international value education management for High School students in Hanoi in current context. The thesis surveys high necessary and feasibility and experiment solution 8 “Reform of international value education check – evaluation for students integrated with comments and extra-curricular and curricular activities”. It shows that this solution is highly necessary and feasible, making practical contributions to improving international value education results for High School students in Hanoi.

4.    Research results of the thesis contribute to scientific basis for international value education management for High School students in Hanoi, in conformity with specific characteristics of Hanoi, meet practical requirements and improve life quality to effectively integrate with international environment and contribute to enhance High School education quality in Hanoi.

 
 

Tin khác