Thông tin luận án “Hoàn thiện mô hình trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên vùng đồng bằng sông Hồng góp phần xây dựng xã hội học tập” của NCS Đồng Văn Bình

19/01/2018 10:39 GMT+7
Thông tin luận án “Hoàn thiện mô hình trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên vùng đồng bằng sông Hồng góp phần xây dựng xã hội học tập” của NCS Đồng Văn Bình. Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục, Mã số: 9.14.01.14

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI VỀ MẶT HỌC THUẬT, LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN TIẾN SỸ

 

1. Tên luận án: “Hoàn thiện mô hình trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên vùng đồng bằng sông Hồng góp phần xây dựng xã hội học tập”

2. Thông tin về nghiên cứu sinh

Họ và tên nghiên cứu sinh: Đồng Văn Bình

Năm nhập học: 2013                                       Năm tốt nghiệp 2017

Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục                   Mã số: 9.14.01.14

Chức danh khoa học, học vị và tên người hướng dẫn:

1.    PGS.TS Tô Bá Trượng

2.    TS Lưu Lâm

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

3. Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án

- Về mặt lý luận: làm rõ hơn cấu trúc của mô hình TTGDNN-GDTX làm cơ hoàn thiện mô hình này theo hướng là cơ sở hạt nhân thúc đẩy HTSĐ góp phần xây dựng XHHT (trong đó ngoài việc học văn hóa, học nghề thì học tập nâng cao tay nghề, chuyển đổi nghề nghiệp về bản chất cũng là việc học tập thường xuyên, học suốt đời của người dân).

- Về mặt thực tiễn: Đề xuất được các giải pháp khả thi và hiệu quả sát thực tiễn về mô hình TTGDNN-GDTX ở các địa phương vùng ĐBSH. Từ đó, mô hình này được vận dụng vào thực tiễn một số địa phương khác ngoài khu vực ĐBSH, nội dung đóng góp cụ thể như sau:

(1) Đề xuất 02 Nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện mô hình TTGDNN-GDTX theo hướng là cơ sở giáo dục góp phần xây dựng XHHT;

(2) Điều chỉnh lại cơ cấu tổ chức bên trong của TTGDNN-GDTX phù hợp với chức năng, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là  thành một Trung tâm đa chức năng thực hiện các nhiệm vụ GDĐT một cách thống nhất và chuyên nghiệp hơn, đặc biệt là việc tổ chức các hoạt động có trọng điểm và có chiến lược;

 (3) Đề xuất về cơ chế quản lý Trung tâm và thay đổi trong tư duy trong chỉ đạo điều hành, cấp phép sang tư duy quản lý kiến tạo phát triển;

(4) Đề xuất một số điều kiện để phát triển mô hình này xa hơn nữa, trong đó có sự thống nhất, toàn diện về mặt tổ chức cũng như hoạt động.

 

                                    Cán  bộ hướng dẫn

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2018

             Nghiên cứu sinh

 

 

 

 

PGS.TS Tô Bá Trượng

 

 

 

 

TS. Lưu Lâm 

 

 

 

 

Đồng Văn Bình


PAGE OF NEW CONTRIBUTIONS TO THE SURVEY, ARGUMENT OF THE DOCTORAL THESIS

1. Name of the thesis: "Perfecting the model of vocational education center - continuing education in the Red River delta to contribute to building a learning society"

2. Information about graduate students

Full name: Dong Van Binh

Admission Year: 2013                                                          Graduation Year 2017

Specialization: Educational Administration                      Code: 9.14.01.14

Scientific title, degree, and supervisor's name:

1.AP. Dr. To Ba Tuong

2.      Dr. Luu Lam

Training Institution: Vietnam Academy of Science and Education

3. New contributions in terms of academic and reasoning of the thesis

- Theoretically: has clarified the nature of the AGEO-GDTX. Since then, there is a basis for perfecting this model in the direction that a nuclear base promotes HSPH contributing to the construction of social contribution (in addition to learning about culture and vocational training, to improve skills and career transformation. In essence, it is also the regular learning, lifelong learning of the people).

- Practically: Propose solutions that are feasible and effective in the Red River Delta. Since then, this model has been applied in some other localities outside this area, the specific content is as follows:

(1) The system consists of 2 groups of solutions aimed at improving the model of medium-education-education-training as an educational institution in the national education system;

(2) Reorganize the internal organizational structure of the CENTER-ISC center to become a multifunctional center that performs more uniformly and professionally assigned tasks, especially implementation Educational programs of the center are focused and oriented;

 (3) Proposed central management and change in thinking in the administrative direction of licensing into development management thinking;

 (4) Identify a number of conditions for further development of the model, including organizational and operational integrity.

 

                                    Staff guidance

HaNoi, day      month    year 2018

             PhD student

 

 

 

 

AP. Dr. To Ba Tuong

 

 

 

 

       Dr. Luu Lam

 

 

 

 

Dong Van Binh

Thông tin chi tiết về luận án

Tin khác