Thông tin luận án “Phát triển văn hóa nhà trường cao đẳng sư phạm vùng đồng bằng sông Hồng trong bối cảnh đổi mới giáo dục” của NCS Vũ Thị Quỳnh

07/03/2018 10:35 GMT+7
Thông tin luận án “Phát triển văn hóa nhà trường cao đẳng sư phạm vùng đồng bằng sông Hồng trong bối cảnh đổi mới giáo dục” của NCS Vũ Thị Quỳnh;Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9.14.01.14

TRANG THÔNG TIN  VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI

VỀ MẶT HỌC THUẬT, LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài: “Phát triển văn hóa nhà trường cao đẳng sư phạm vùng đồng bằng sông Hồng trong bối cảnh đổi mới giáo dục”.

Chuyên ngành:        Quản lý giáo dục

Mã số:                      9.14.01.14

Nghiên cứu sinh:      Vũ Thị Quỳnh

Người hướng dẫn:   PGS. TS Nguyễn Dục Quang

                                 PGS.TS Đặng Quốc Bảo

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

- Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần làm sáng tỏ, phong phú thêm lý luận về văn hóa nhà trường (VHNT), phát triển VHNT và đặc trưng của VHNT nhà trường cao đẳng sư phạm vùng đồng bằng sông Hồng trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.

- Khẳng định tính đặc trưng và định hướng của những giá trị VHNT trong nhà trường Cao đẳng sư phạm vùng đồng bằng sông Hồng.

- Đánh giá thực trạng phát triển VHNT ở các trường cao đẳng sư phạm vùng đồng bằng sông Hồng trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.

- Đề xuất được hệ thống các giải pháp phát triển VHNT nhằm duy trì và phát triển VHNT ổn định và bền vững. Mặt khác góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường Cao đẳng Sư phạm vùng đồng bằng sông Hồng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

- Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá VHNT Cao đẳng sư phạm phù hợp với lý luận và thực tiễn đào tạo. 

 

INFORMATION PAGE OF THE THESIS

 

Thesis title: "Developing the school culture in college of pedagogy in Red River Delta in the context of modern education reform.".

Major:                Educational Management

Code:                 62.14.01.14

PhD Candidate: Vu Thi Quynh

Instructor:           Assoc. Dr. Nguyen Duc Quang

      Assoc. Prof. Dang Quoc Bao

Training Institution: The Vietnam Institute of Educational Sciences

THE NEW CONCLUSIONS OF THE THESIS:

- The results of the thesis contribute to clarify and to foster arguments on school culture, to develop the school culture and the characteristics of the school culture in college of pedagogy in Red River Delta in the context of modern education reform.

- Confirm the characteristics and orientation of the values ​​of school culture in college of pedagogy in Red River Delta.

- Assessment of the status of developing the school culture in college of pedagogy in Red River Delta in the context of modern education reform.

- Proposing a set of solutions for developing school culture in order to develop and maintain a sustainable school culture. On the other hand, the thesis contributes to improve the quality of education and training in college of pedagogy in Red River Delta in the context of modern education reform reform.

- Developing a set of criteria for evaluating school culture in college of pedagogy in accordance with the theory and practical training.                                     

 

Tin khác