Thông tin luận án "Quản lí thực tập sư phạm trong đào tạo giáo viên mầm non ở các trường cao đẳng khu vực Tây Bắc đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục" của NCS Lê Thị Hà Giang

19/03/2018 14:41 GMT+7
Thông tin luận án "Quản lí thực tập sư phạm trong đào tạo giáo viên mầm non ở các trường cao đẳng khu vực Tây Bắc đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục" của NCS Lê Thị Hà Giang.Chuyên ngành: Quản lí Giáo dục - Mã số: 9 14 01 14

TRANG THÔNG TIN  VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI

VỀ MẶT HỌC THUẬT, LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN

 

Tên đề tài: Quản lí thực tập sư phạm trong đào tạo giáo viên mầm non ở các trường cao đẳng khu vực Tây Bắc đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Chuyên ngành: Quản lí Giáo dục                          Mã số: 9 14 01 14

Nghiên cứu sinh: Lê Thị Hà Giang                      Khóa: 2014

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Phạm Văn Sơn;

                                  2. PGS.TS. Nguyễn Xuân Thanh

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

Luận án góp phần bổ sung và làm phong phú thêm lí luận về quản lí Thực tập sư phạm (TTSP) trong đào tạo giáo viên nói chung, đào tạo giáo viên mầm non (GVMN) nói riêng theo chuẩn đầu ra về năng lực sư phạm cho sinh viên ngành giáo dục mầm non trong bối cảnh đổi mới giáo dục. Xuất phát từ những yêu cầu đặt ra đối với năng lực người GVMN, đối với TTSP và quản lý TTSP, luận án phân tích nội hàm của các chức năng lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra trong quản lí TTSP theo từng khía cạnh thực tiễn của hoạt động TTSP trong đào tạo GVMN ở khu vực miền núi có nhiều dân tộc.

Phát hiện và làm sáng tỏ thực trạng hoạt động TTSP, quản lí TTSP ở các trường cao đẳng khu vực miền núi có nhiều dân tộc. Thông qua các thông tin khảo sát và phân tích số liệu thu được từ thực tiễn cho thấy quản lý TTSP trong đào tạo GVMN hiện nay còn nhiều vấn đề bất cập cần được khắc phục.

Luận án đề xuất 06 biện pháp nhằm duy trì và phát triển công tác quản lý TTSP trong đào tạo GVMN ở các trường cao đẳng khu vực Tây Bắc, đồng thời khẳng định hiệu quả các biện pháp đó bằng phương pháp chuyên gia và thực nghiệm. Các biện pháp được đề xuất đều có cơ sở lí luận định hướng, dựa trên tiếp cận chức năng quản lí giáo dục, được cấu trúc thống nhất, có mối quan hệ tác động chặt chẽ với nhau. Đó chính là cơ sở để các trường cao đẳng trong khu vực có định hướng đổi mới phương pháp quản lý TTSP nhằm nâng cao chất lượng đào tạo GVMN đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực sư phạm mầm non và đổi mới giáo dục hiện nay.

                                                                               

                                                                 Hà Nội, ngày     tháng    năm 2018

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

 

 

 

PGS.TS Phạm Văn Sơn          PGS.TS Nguyễn Xuân Thanh

NGHIÊN CỨU SINH

 

 

 

 Lê Thị Hà Giang

A BRIEF ACCOUNT OF THE

NEW FINDINGS  OF THE DOCTORAL DISSERTATION

Dissertation title: Management of pedagogic probation in training of preschool teachers in pedagogic colleges in the Northwestern region to meet new demand of education and training reforms.

Major: Education management                    Code: 9 14 01 14

Student: Lê Thi Ha Giang                            Batch: 2014

Instructor: 1. Assoc. Prof.PhD. Pham Văn Son; 

                    2. Assoc. Prof.PhD. Nguyen Xuan Thanh

Education institution: Academy of Vietnam Education science

THE NEW FINDINGS OF THE DISSERTATION

The dissertation contributes not only to supplement and enrich the theory of management of pedagogic probation (PP) in training of teachers in general but also training of preschool teachers (PST) in particular, in accordance with the output standards of pedagogic profession for preschool teachers in the context of education reforms. Based on the requirements set for the competency level of preschool teachers, by PP and management of PP, the dissertation analyses the comprehensive functions such as planning, organising, directing and reviewing the management of PP as per practical aspects of PP in addition to the activities of educating and training of preschool teachers in mountainous areas, where many ethnic groups live.

It highlights and clarifies the current status of PP activities and the management of PP activities in colleges in the mountainous areas, where many ethnic groups live together. In the light of the survey and the analysis of practical data analysis, it is concluded that the management of PP in PST now has many shortcomings that need to be overcome.

It is proposed that six measures are taken up in order to maintain and develop the management of PP in the education and training of preschool teachers in the colleges in Northwestern region. At the same time the effectiveness of these measures is ratified by the professional and experimental methods. The proposed measures, having a theoretical and oriental basis and based on an approach to the management of education, are structured uniformly and in a close mutual interaction relationship. This is the basis for the colleges in the area to reorient their innovative methods to manage PP activities in order to improve the quality of training preschool teachers so that they meet the requirements of human resources for pre-school education and for education reforms.

 

                                                                                                 Ha Noi,  ,     2018

 

INSTRUCTED BY

STUDIED BY

Assoc. Prof. PhD 

 

Pham Van Son        

Assoc. Prof. PhD

 

Nguyen Xuan Thanh

 

 

Le Thi Ha Giang

Tin khác