Thông tin luận án "Quản lý đào tạo ngành Kỹ thuật – Công nghệ theo hướng đảm bảo chất lượng tại trường đại học Tây Đô" của NCS Trịnh Huề

28/03/2018 09:24 GMT+7
Thông tin luận án "Quản lý đào tạo ngành Kỹ thuật – Công nghệ theo hướng đảm bảo chất lượng tại trường đại học Tây Đô" của NCS Trịnh Huề. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục,Mã số: 9. 14. 01. 14.

TRANG THÔNG TIN  VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI

VỀ MẶT HỌC THUẬT, LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN

 

Tên luận án: Quản lý đào tạo ngành Kỹ thuật – Công nghệ theo hướng đảm bảo chất lượng tại trường đại học Tây Đô“

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục,        Mã số: 9. 14. 01. 14.

Nghiên cứu sinh: Trịnh Huề.               Khóa: 2013

Chức danh khoa học, học vị, tên người hướng dẫn:

          1. TS. Trần Văn Hùng

          2. PGS. TS. Phạm Văn Sơn

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

 

Những đóng góp mới của luận án:

 

§  Góp phần xác định cơ sở lý luận về quản lý đào tạo ngành kỹ thuật - công nghệ theo hướng đảm bảo chất lượng; tiếp cận theo năng lực thực hiện và tham gia kiểm định chất lượng. Có thể xem đây là quy trình đảm bảo chất lượng công tác quản lý đào tạo cũng như chất lượng đào tạo nhân lực các ngành kỹ thuật - công nghệ trong các trường đại học đáp ứng theo nhu cầu xã hội. Nghiên cứu kinh nghiệm trong nước cũng như của nước ngoài trong việc đảm bảo chất lượng đào tạo đại học.

§  Phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý đào tạo ngành kỹ thuật – công nghệ tại Trường ĐH Tây Đô. 

§  Khẳng định vai trò của quản lý đào tạo ngành KT-CN theo hướng đảm bảo chất lượng là phù hợp với các trường đại học Việt Nam nói chung và Trường Đại học Tây Đô nói riêng trong giai đoạn phát triển nhà trường hiện nay

§  Đề xuất 7 biện pháp quản lý đào tạo ngành Kỹ thuật – Công nghệ theo hướng đảm bảo chất lượng:  

Œ Đổi mới mục tiêu, chương trình đào tạo theo nhu cầu xã hội;

 Nâng cao chất lượng giảng dạy, bồi dưỡng trình độ của giảng viên;

Ž Nâng cao chất lượng học tập của sinh viên;

 Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên;

 Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ đào tạo;

‘ Tham gia kiểm định chất lượng theo Luật Giáo dục;

’ Nâng cao trình độ cán bộ quản lý giáo dục.

Các kết quả khảo sát thăm dò cho thấy 7 biện pháp này là khả thi và hiệu quả.

§  Tổ chức thử nghiệm biện pháp số 2 “Nâng cao chất lượng giảng dạy, bồi dưỡng trình độ của giảng viên”, biện pháp số 3 “Nâng cao chất lượng học tập của sinh viên”, biện pháp số 6 “Tham gia Kiểm định chất lượng” bước đầu đã thu được kết quả tích cực. Kết quả là chất lượng đội ngũ giảng viên, chất lượng học tập của sinh viên được  nâng cao. Việc tham gia kiểm định chất lượng đã tạo ra phong trào sưu tầm các minh chứng trong quản lý đào tạo, phấn đấu đạt mức chuẩn nhất định để đảm bảo đạt được kiểm định chất lượng của nhà trường.

         Ngày    tháng      năm 2018

             Cán bộ hướng dẫn                                                     Nghiên cứu sinh

1.   TS. Trần Văn Hùng

2.   PGS. TS Phạm Văn Sơn

                 

 

                                                                                                 Trịnh Huề


SUMMARY INFORMATION NEW FINDINGS OF THE THESIS

Thesis Title: “Managing the engineering - technology training  in the direction of quality assurance at Tay Do University"

Major: Education Management

Code: 9.14.01.14

Ph.D Candidate: Trinh Hue                          

Supervisors: Dr. Tran Van Hung

                     Assoc Prof. Dr. Pham Van Son

Institution: The Vietnam Institute of Educational Sciences

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

§  Contributing to determine the theoretical basis of managing the engineering - technology training in the direction of quality assurance; competency approach and  participate in accreditation. This can be seen as a process to ensure the quality of training management as well as the quality of human resources training in the fields of engineering - technology at universities to meet the social demands. Study the national and international experiences in quality assurance of the training at universities.

§  Analyse and evaluate the reality of management on Engineering - Technology training at Tay Do University.

§  Affirming the role of Engineering - technology training in the direction of quality assurance is suitable for Vietnamese universities in general and Tay Do University in particular in the current stage of  the development.

§  Propose 7 solutions to manage the Engineering - Technology training in the direction of quality assurance:

1. Innovation of objectives and the training program to meet the social demands;

2. Improving the teaching quality, the competency of lecturers;

3. Improving the learning quality of students;

4. Check, assess the learning results of students;

5. Strengthening facilities & infrastructures for training;

6. Participate in accreditation under the Education Law;

7. Improve the competency of education management staffs.

§  Organizing to test the solution 2 “Improving the teaching quality, the competency of lecturers”,  the solution 3 “Improving the learning quality of students”,  the solution 6 “Participate in accreditation” and initially obtained the positive results: Results of teaching of lecturers and learning of students were improved. Participating accreditation has created a movement to collect evidences in the training management, striving to reach certain standards to ensure the achievement of quality assurance of Tay Do University.

 

                       Supervisors                                                  Ph.D Candidate   

     

 

Dr. Tran Van Hung                                                                     Trinh Hue

Assoc. Prof. Dr. Pham Van Son                     

 

Thông tin chi tiết

Tin khác