Thông tin luận án "Xây dựng và sử dụng bài tập trong dạy học giáo dục học theo hướng phát triển năng lực dạy học cho sinh viên Cao đẳng sư phạm" của NCS Nguyễn Thị Tím Huế.

28/03/2018 09:40 GMT+7
Thông tin luận án "Xây dựng và sử dụng bài tập trong dạy học giáo dục học theo hướng phát triển năng lực dạy học cho sinh viên Cao đẳng sư phạm" của NCS Nguyễn Thị Tím Huế. Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục Mã số: 62. 14. 01. 02

NGUYỄN THỊ TÍM HUẾ

                                                   

 

XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BÀI TẬP TRONG DẠY HỌC

GIÁO DỤC HỌC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

 

 

Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục

                           Mã số: 9. 14. 01. 02

                           Khóa đào tạo: 2013       

 

 

    

 

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI VỀ MẶT HỌC THUẬT,

LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN

 

 

 

 

                          Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. VŨ TRỌNG RỸ

                                                                          2. TS. PHẠM QUANG TIẾN

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án “Xây dựng và sử dụng bài tập trong dạy học Giáo dục học theo hướng phát triển năng lực dạy học cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm” như sau:

1. Luận án đã kế thừa những quan điểm của các tác giả đi trước đồng thời xác định được cơ sở lý luận của việc XD&SDBT theo hướng phát triển năng lực dạy học trong dạy học GDH. Phần khung lý thuyết này của luận án bao gồm những khái niệm và quan điểm khoa học về bài tập GDH theo hướng phát triển năng lực dạy học; yêu cầu của việc XD&SDBT theo hướng phát triển năng lực dạy học trong dạy học GDH.

 2. Kết quả khảo sát thực trạng của luận án đã phản ánh được nhận thức của GV dạy GDH ở trường CĐSP về XD&SDBT theo hướng phát triển năng lực dạy học còn chưa đầy đủ và sâu sắc. Qua phân tích nguyên nhân của thực trạng và kết quả thực trạng cho phép tác giả luận án nhận định việc XD&SDBT trong dạy học GDH ở trường CĐSP chưa hiệu quả. Do đó cần thiết phải bồi dưỡng nhận thức cho GV CĐSP về XD&SDBT trong dạy học GDH theo hướng phát triển năng lực dạy học.

3. Đề xuất được nguyên tắc, qui trình xây dựng, sử dụng bài tập theo hướng phát triển năng lực dạy học giúp cho GV dạy học GDH dễ dàng thực hiện việc XD&SDBT GDH đáp ứng yêu cầu của đổi mới đào tạo ở trường Sư phạm theo hướng phát triển năng lực nghề nghiệp.

4. Thiết kế được hệ thống bài tập học phần “Hoạt động dạy học ở trường THCS” thuộc môn GDH theo qui trình đã đề xuất. Xây dựng tiêu chí, công cụ đánh giá năng lực dạy học của SV trong đào tạo giáo viên THCS; minh họa sử dụng bài tậptheo hướng phát triển năng lực dạy học trong dạy học học phần “Hoạt động dạy học ở trường THCS”.  GV dạy GDH có thể sử dụng sản phẩm này như một tài liệu tham khảo hỗ trợ cho việc đổi mới phương pháp dạy học GDH theo hướng phát triển năng lực ở trường CĐSP.

 

Cán bộ hướng dẫn                                                           Nghiên cứu sinh

 

1. PGS.TS.Vũ Trọng Rỹ

 

                                                                                    

                                                                                                               Nguyễn Thị Tím Huế

 

 

2. TS. Phạm Quang Tiến

 

 

NGUYEN THI TIM HUE

                                                   

 

ESTABLISHING &USING EXERCISES IN TEACHING

PEDAGOGY IN THE DIRECTION OF DEVELOPING TEACHING ABILITY FOR EDUCATIONAL COLLEGE STUDENTS

 

 

 

Major: Theorical and Educational history

Code: 9. 14. 01. 02

Year of education: 2013

 

 

 

 

NEW ACADEMIC, THEORETICAL CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

 

 

 

 

                                     Supervisors: 1.Assoc.Prof.Dr. VU TRONG RY

                                                          2. Dr. PHAM QUANG TIEN

 

New academic, theoretical contributions of the thesisEstablishing & using exercises in teaching pedagogy in the direction of developing teaching ability for educational college students”:

1. The thesis inherits the views of the previous authors and at the same time identifies the theoretical basis for establishing and using exercises in the direction of developing teaching ability in teaching pedagogy. The theoretical framework of the thesis includes the concepts and scientific view of the  pedagogy exercises towards the development of teaching ability, requirements of the establishing and using lessons in the direction of developing teaching ability in .

2. The thesis’ reality survey has reflected the limitations in the teachers' awareness of teacher in teaching pedagogy education in educational colleges in terms of building ability of teaching. Based on the current cause & result analyses, the author of the thesis had found that the establishing and using exercises in training ateducational colleges is not effective. It is therefore necessary to cultivate the awareness of the teachers in educational colleges about establishing and using exercises in teaching pedagogy to the direction of developing teaching ability.

3. Propose the principles, the process of making and using the exercises in the direction of developing the teaching ability to help the teachers who teaching pedagogy, easily implement to meet the needsofeducational innovation ateducational collegesinthe direction of professional development.

4. Design the exercise module "Teaching activities in secondary schools" included in pedagogy lesson according to the proposed process. Develop criteria and tools for evaluating the teaching ability of students in training junior high school teachers; Demonstrate the use of exercises in the direction of developing teaching ability in teaching the module "Teaching activities in secondary schools". Teachers who teaching pedagogy lesson can use this product as a reference material to support the innovation of teaching methods of pedagogy lesson in the direction of developing competence in educational colleges.

 

Supervisors                                                                    Postgraduate

 

1.Assoc.Prof.Dr. Vu Trong Ry

 

 

                                                                                                                 Nguyen Thi Tim Hue

 

 

2. Dr. Pham Quang Tien

 

 Thông tin chi tiết

Tin khác