Thông tin luận án “Phát triển năng lực đánh giá giáo dục cho sinh viên đại học ngành giáo dục tiểu học” của NCS Phạm Văn Hiền

06/04/2018 08:34 GMT+7
Thông tin luận án “Phát triển năng lực đánh giá giáo dục cho sinh viên đại học ngành giáo dục tiểu học” của NCS Phạm Văn Hiền; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9.14.01.02

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI

CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên đề tài: Phát triển năng lực đánh giá giáo dục cho sinh viên đại học ngành giáo dục tiểu học

Chuyên ngành:                             Lý luận và lịch sử giáo dục

Mã số:                                           9.14.01.02

Họ và tên nghiên cứu sinh:           Phạm Văn Hiền

Họ và tên người hướng dẫn:        1. PGS.TS Nguyễn Thị Hạnh

2. TS Tạ Thị Ngọc Thanh

Cơ sở đào tạo:                              Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

 

NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Luận án đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về phát triển năng lực đánh giá giáo dục cho sinh viên đại học sư phạm nói chung và sinh viên ngành giáo dục tiểu học nói riêng, như: một số khái niệm cơ bản, quan niệm về phát triển năng lực đánh giá giáo dục cho sinh viên, mối quan hệ giữa cấu trúc năng lực với dạy học phát triển năng lực, chuẩn năng lực đánh giá giáo dục cho sinh viên và đường phát triển năng lực.

2. Làm sáng tỏ được thực trạng dạy học phát triển năng lực đánh giá giáo dục cho sinh viên đại học ngành giáo dục tiểu học ở các trường sư phạm hiện nay còn có nhiều hạn chế, chưa hình thành đầy đủ các thành tố, chỉ số hành vi của năng lực này.

3. Đề xuất được bốn biện pháp phát triển năng lực đánh giá giáo dục cho sinh viên đại học ngành giáo dục tiểu học, gồm: Điều chỉnh, hoàn thiện chuẩn năng lực đánh giá giáo dục cho sinh viên có ba mức độ theo quy trình xây dựng chuẩn năng lực; xác định nội dung dạy học để phát triển sáu thành tố của năng lực này; thiết kế các nhiệm vụ học tập cho sinh viên theo bốn mức độ tăng dần độ khó như là một phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập đối với sinh viên theo khung đánh giá năng lực. Bằng thực nghiệm sư phạm, luận án đã chứng minh được tính khoa học, khả thi và hiệu quả của các biện pháp đã đề xuất.

 

SUMMARY OF NEW CONCLUSIONS OF DOCTORAL THESIS

 

Title: Development of educational assessment capacity for undergraduate students of primary education

Specialty:                        Theory and history of education

Code:                               9.14.01.02

Student:                           Pham Van Hien

Supervisors:                    1. Assoc. Prof. Dr. Nguyen Thi Hanh

                                        2. Dr. Ta Thi Ngoc Thanh

Institution:                        Vietnam Academy of Science and Education

 

THE NEW CONCLUSIONS OF DOCTORAL THESIS

1. The thesis has systematized the theoretical basis on the development of educational assessment capacity for pedagory-majored students in general and primary education-majored students in particular, such as basic concepts, the concept of  educational assessment capacity for students, the relationship between capacity structure and teaching for competence development, standards of education assessment capacity and competence development for students.

2. Examine the current status of educational assessment capacity development teaching for undergraduates at Universities of Education which is still limited and not fully included behaviour components and indicators of this capacity.

3. Propose four measures to develop the educational assessment capacity for undergraduate students majoring in primary education, including: Adjusting and improving the educational assessment capacity standards for students with three levels under the capacity standard building process; define curriculum to develop the six components of this capacity; design learning tasks for students by four increasing levels of difficulty as a method of teaching and evaluating learning outcomes for students in the framework of competence assessment. By empirical pedagogical method, the thesis has proved the science, feasibility and efficiency of these proposed measures.

 Thông tin chi tiết xin tham khảo tại đây 

Tin khác