Thông tin luận án “Quản lí liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu nhân lực các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai” của NCS Đoàn Như Hùng

10/04/2018 12:21 GMT+7
Thông tin luận án “Quản lí liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu nhân lực các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai” của NCS Đoàn Như Hùng; Chuyên ngành : Quản lý giáo dục ; Mã số : 9.14.01.14

TRANG THÔNG TIN  VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI

VỀ MẶT HỌC THUẬT, LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN

Đề tài: Quản lí liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu nhân lực các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai

Chuyên ngành : Quản lý giáo dục

Mã số : 9.14.01.14

Nghiên cứu sinh : Đoàn Như Hùng

Người hướng dẫn :     TS. Phan Chính Thức

                                       TS. Lê Đông Phương

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Luận chứng được sự cần thiết quản lý liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu nhân lực các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

- Xác định được khung lý luận về quản lý liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu nhân lực các khu công nghiệp theo hướng tiếp cận chức năng quản lý và mô hình CIPO. Trên cơ sở khung lý luận  đánh giá thực trạng liên kết đào tạo và quản lý liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu nhân lực các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai

-  Trên cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý liên kết đào tạo giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp khu công nghiệp Đồng Nai, luận án đề xuất 5 giải pháp cụ thể trên nguyên tắc hệ thống, đồng bộ và khoa học. Các giải pháp đề xuất phù hợp với đặc thù của nhà trường và doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai và bước đầu thể hiện giá trị thực tiễn thông qua kết quả khảo nghiệm tính cấp thiết và khả thi của các cán bộ quản lý các cấp, giáo viên, chuyên gia và các nhà khoa học. Một số  nội dung của giải pháp được thử nghiệm cho thấy giá trị thực tiễn của kết quả nghiên cứu của Luận án.

 

NGHIÊN CỨU SINH

 

 

Đoàn Như Hùng

   

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

 

 

TS. Phan Chính Thức       TS. Lê Đông Phương

 

INFORMATION PAGE OF THE THESIS

 

Thesis title: "Management of training constraint between Foundation of vocational education and Business to satisfy about the human resources in Dong Nai Industrial zones.".

 

Major: Educational Management

Code: 9.14.01.14

PhD Candidate: Doan Nhu Hung

Instructor:   Dr. Phan Chinh Thuc

Dr. Le Dong Phuong

Training Institution: The Vietnam Institute of Educational Sciences

 

THE NEW CONCLUSIONS OF THE THESIS:

- The thesis proves the theoretical of necessity in Management of training constraint between Foundation of vocational education and Business to satisfy about the human resources in Dong Nai Industrial zones.

- Define to theoretical framework about Management of training constraint between Foundation of vocational education and Business to satisfy about the human resources in Industrial zones that according to approach management funtions and CIPO models. On the theoretical framework  basis,  the thesis assessments to the status about constraint of training and management of training constraint between Foundation of vocational education and Business to satisfy about the human resources in Dong Nai Industrial zones.

- On the basic of sound argument and practical about Management of training constraint between Foundation in Dong Nai Industrial zones, the thesis are promoting 5 (five) of detailed  solutions as per system and integrated and scientific principle. These promoting solutions compliant with specific characteristics of Foundation of vocational education and Business in Dong Nai province and initially give expression to the practical value through by the experiment resulting about necessary and realizable intended for managerial personel at many levels and teachers and specialist and scientist. Some of experimenting solutions demonstrate that the practical value of scientific research result of the thesis.

                                                PhD Candidate

 

            Doan Nhu Hung

      Instructor

 

          Dr. Phan Chinh Thuc     Dr. Le Dong Phuong

 

 Thông tin chi tiết

 

 

Tin khác