Thông tin luận án “Phát triển đội ngũ công chức quản lý nhà nước về biển và hải đảo theo tiếp cận năng lực trong bối cảnh hiện nay” của NCS Nguyễn Thị Thu Hà

26/04/2018 11:16 GMT+7
Tên đề tài luận án: “Phát triển đội ngũ công chức quản lý nhà nước về biển và hải đảo theo tiếp cận năng lực trong bối cảnh hiện nay” Thuộc chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số chuyên ngành: 9.14.01.14 Tên tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà – NCS khóa 2014 – 2017 Người hướng dẫn: PGS. TS. Đỗ Thị Bích Loan, TS. Tạ Đình Thi; Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

TRANG THÔNG TIN  VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI

VỀ MẶT HỌC THUẬT, LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài luận án: “Phát triển đội ngũ công chức quản lý nhà nước về biển và hải đảo theo tiếp cận năng lực trong bối cảnh hiện nay” 

Thuộc chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số chuyên ngành: 9.14.01.14

Tên tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà – NCS khóa 2014 – 2017

Người hướng dẫn:  PGS. TS. Đỗ Thị Bích Loan, TS. Tạ Đình Thi

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

 

NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN:
 

Đóng góp về lý luận

- Hệ thống hoá và cụ thể hoá những vấn đề lý luận về phát triển đội ngũ công chức quản lý nhà nước về biển và hải đảo theo tiếp cận năng lực.

- Làm rõ đặc trưng lao động và vai trò của người công chức quản lý tổng hợp thống nhất về biển và hải đảo trong bối cảnh hiện nay.

- Chỉ ra được những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ công chức quản lý nhà nước về biển và hải đảo theo tiếp cận năng lực trong bối cảnh hiện nay.

Đóng góp về thực tiễn

- Phân tích, đánh giá thực trạng và chỉ ra nguyên nhân, hạn chế về trong công tác phát triển đội ngũ công chức quản lý nhà nước về biển và hải đảo theo tiếp cận năng lực trong bối cảnh hiện nay

- Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác phát triển đội ngũ công chức quản lý nhà nước về biển và hải đảo theo tiếp cận năng lực trong bối cảnh hiện nay nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững tài nguyên-môi trường biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo và an ninh quốc gia.

- Làm tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ công chức quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo.

  

SUMMARY OF NEW CONCLUSIONS OF DOCTORAL THESIS


Thesis title: “Developing the contingent of civil servants for the state management on seas and islands according to the competency approach in current context”
Major: Educational Management
Specialized code: 9.14.01.14
Full name of Ph. D candidate: Nguyen Thi Thu Ha (2014 – 2017)
Full name of scientific instructors: 
Instructor 1: Assoc. Prof. Dr. Do Thi Bich Loan
Instructor 2: Dr. Ta Dinh Thi
Training Institutions: Vietnam Institute of Educational Sciences
 

INFORMATION CONTENT

New contribution on academics and theories

- Systematizing and particularizing the reasons on developing the contingent of civil servants for the statement management on seas and islands according to the competency approach.

- Specifying the particular labor and the role of the civil servants in the integrated management on seas and islands in the current context.

- Pointing out the affecting factors to the development of the contingent of civil servants of the statement management on seas and islands according to the competency approach in the current context.

 

New contribution from the research results

- Analyzing and assessing the situation and pointed out the cause, limitation of the development of the contingent of civil servants the of the statement management on seas and islands according to the competency approach in the current context.

- Proposing several solutions in order to improve the development of the contingent of civil servants for statement management on seas and islands according to the competency approach in the current situation with the demand of sustainable resources development and environmental protection on seas and islands.

- Making references to the research and training, as well as the development contingent of civil servants for the statement management on seas and islands in Vietnam.

 

Tin khác