Thông tin luận án “Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên Đại học Huế trong bối cảnh hiện nay” của NCS Nguyễn Thị Thu Hà

03/05/2018 14:38 GMT+7
Tên đề tài luận án: "Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên Đại học Huế trong bối cảnh hiện nay" của NCS Nguyễn Thị Thu Hà; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số chuyên ngành: 9.14.01.14

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI

VỀ MẶT HỌC THUẬT, LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN

 

Tên đề tài luận án:

Quản lý giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên Đại học Huế trong bối cảnh hiện nay

Họ và tên nghiên cứu sinh:        NGUYỄN THỊ THU HÀ   

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Mã số chuyên ngành: 9.14.01.14

Cán bộ hướng dẫn khoa học:

Người hướng dẫn 1: PGS. TS. Bùi Minh Hiền

Người hướng dẫn 2: PGS. TS. Lê Vân Anh

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

 

NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Về lí luận

- Luận án đã bổ sung và cụ thể hoá lý luận về Giáo dục kỹ năng sống (GDKNS), quản lý GDKNS áp dụng đối với các chủ thể trong hệ thống phân cấp quản lý của trường đại học, là cơ sở giáo dục trình độ cao có những đặc trưng riêng so với các cơ sở giáo dục khác.

- Xác định được khung 12 kỹ năng sống (KNS) cần thiết, phù hợp với đặc điểm sinh viên và môi trường học tập ở đại học

- Cụ thể hoá những nội dung về lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra đánh giá hoạt động GDKNS dựa trên tiếp cận chức năng quản lý cơ bản phù hợp với chủ thể quản lý nhà trường đại học và đối tượng quản lý là sinh viên. 

2. Về thực tiễn

- Luận án đã chỉ ra được những điểm mạnh, điểm yếu thông qua khảo sát, phân tích thực trạng GDKNS và quản lý GDKNS cho sinh viên của Đại học Huế, rõ nhất là một số điểm yếu về nhận thức, xây dựng kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá hoạt động GDKNS.

- Đề xuất được 07 biện pháp dành cho các chủ thể trong hệ thống phân cấp quản lý GDKNS của Đại học Huế, có phân tích cụ thể về mục tiêu, nội dung, cách thức, điều kiện thực hiện mỗi biện pháp, để chuyển giao thực hiện trong thực tiễn quản lý GDKNS cho sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện sinh viên Đại học Huế, chuẩn bị cho sinh viên hành trang bước vào cuộc sống nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp trường đại học.

Ngày       tháng       năm 2018

Nghiên cứu sinh

 

Nguyễn Thị Thu Hà

 


SUMMARY OF NEW contributions of
DOCTORAL dissertation

 

Dissertation title: Life Skills Education Management for Students at
 Hue University in Present Context.

Full name of PhD candidate:      NGUYỄN THỊ THU HÀ

Specialization: Educational Management    

Code: 9.14.01.14

Supervisors:

Primary supervisor:    Assoc.Prof.Dr. Bùi Minh Hiền

Secondary supervisor:     Assoc.Prof.Dr. Lê Vân Anh

Training Institution: Vietnam Institute of Educational Sciences

 

Summary of new findings of the Dissertation

1. In theory

- This dissertation provides additional and particular theory on Life skills education and the management of life skills education in applying into entities of the management hierarchy of universities which are higher education institutions having typical features in comparison to other educational institutions.

- Defining a framework of 12 necessary life skills which is in accordance with students’ characteristics and university environment.

- Specifying contents of planning, organization, leadership, control and evaluation of Life skills education activities based on the managerial approach which is in accordance with university environment and students.

2. In practice

- This dissertation shows the strengths and weakness of life skills education and the management of life skills education for students at Hue University through a careful investigation and analysis on the current situation, explicitly in the weakness of the perception, planning, organization, leadership, evaluation of the life skills education activities.

- This dissertation proposes a system of 07 measures for different entities in the management hierarchy of life skill education at Hue University with a specifically analysis on objectives, contents, methods and conditions for implementing measures. Each measure embeds its own significant role which is in a reciprocal interaction with other measures in the system. These measures need to be implemented simultaneously in order to improve the effectiveness of life skills education and the management of life skills education in the management practice of the life skills education for students. These would be significant contributions in the overall educational quality for Hue University and the employability of Hue University graduates.

 

Date: ....................2018

PhD Candidate

 

Nguyễn Thị Thu Hà

 Thông tin chi tiết

Tin khác