Quyết định Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam năm 2018

09/05/2018 10:12 GMT+7
Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM

________________________________

Số:  171 /QĐ-VKHGDVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________

 

Hà Nội, ngày 03  tháng 4   năm 2018

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

________________________________

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 5282/QĐ-BGD&ĐT ngày 11/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam;

Căn cứ Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Căn cứ Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT ngày 4/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

Căn cứ Thông tư 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là “Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam”.                     

 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng đối với công tác tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ từ khóa 2017 của Viện.

 

Điều 3. Trưởng Phòng Quản lý khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế, Trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                                              

                                                                                                               VIỆN TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VT, TCCB, P.QLKH,ĐT&HTQT.

 

 

                                                                                                      GS.TS. Trần Công Phong 

Tin khác