Thông tin luận án "Giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên cao đẳng ngành giáo dục mầm non qua thực tập nghề nghiệp" của NCS Vũ Thị Yến Nhi

23/05/2018 09:28 GMT+7
Tên luận án: "Giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên cao đẳng ngành giáo dục mầm non qua thực tập nghề nghiệp" của NCS Vũ Thị Yến Nhi; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9140102

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI

VỀ MẶT HỌC THUẬT, LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN

Luận án: Giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên cao đẳng ngành giáo dục mầm non qua thực tập nghề nghiệp

Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục                        

Mã số: 9140102

 Khóa đào tạo: năm 2013        

          Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. VŨ TRỌNG RỸ

                                                           2. TS. NGUYỄN THỊ XUÂN

                 

             Nghiên cứu sinh: Vũ Thị Yến Nhi

            Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

 

Những đóng góp mới của luận án:

- Luận án đã bổ sung, làm rõ các vấn đề GT, định hướng GT, giáo dục GT, giáo dục GTNN; đưa ra khái niệm về giáo dục GTNN nghề GVMN. Luận án đã xác định hệ thống các GTNN chung và cốt lõi của người GVMN, đề xuất mục tiêu, nội dung, phương pháp, con đường giáo dục GTNN cho SV ngành GDMN ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

- Luận án đã phân tích, đánh giá thực trạng giáo dục GTNN cho SV cao đẳng ngành GDMN ở một số trường sư phạm, chỉ ra một số nguyên nhân dẫn đến chất lượng giáo dục GTNN cho SV cao đẳng ngành GDMN hiện nay còn hạn chế.

- Luận án đã đề xuất được hai nhóm biện pháp giáo dục GTNN cho SV cao đẳng ngành GDMN qua TTNN:

+ Nhóm biện pháp Điều chỉnh chương trình TTNN theo tiếp cận giáo dục GTNN

+ Nhóm biện pháp Quy trình hóa việc tổ chức giáo dục GTNN cho SV trong quá trình TTNN

Việc vận dụng các biện pháp giáo dục GTNN này có thể giúp các trường Sư phạm nâng cao chất lượng đào tạo GVMN cho xã hội.

    Cán bộ hướng dẫn                                                           Nghiên cứu sinh

 

 

  PGS.TS.Vũ Trọng Rỹ                                                                       Vũ Thị Yến Nhi

 

Dissertation: Vocational training for college students in pre-school education through job placement

Major: Theory and history of education

Code: 9140102

Training course: 2013

           Instructors: 1. Assoc. Prof. Vu Trong Ry

                              2. Dr. Nguyen Thi Xuan

 

Ph.D. Student: Vu Thi Yen Nhi

Training institution: Vietnam Academy of Science and Education

 

Contributions of the thesis:

- The thesis has added and clarified value issues, value orientation, value education and job value education; introduced the concept of job value education for pre-school teachers . The thesis has defined the system of general and core values of pre-school teachers, introduced the objectives, contents, methods and methodologyof job value education for pre-school teachers in the present period in Vietnam.

- The thesis has analyzed and evaluated the context of value education for nursery students in some pedagogical colleges, indicated some causes leading to the limitations in value training quality for nursery students.

- The thesis has proposed two groups of measures of value education for nursery students:

+ Group of measures to adjust the job placement program according to job value approach.

+ Group of measures  to standardize the job value organization for nursery students in the job placement process.

The application of these methods of value education can help pedagogical schools improve the quality of training nursery teachers for the society.

    

Instructors                                                                         Ph.D student

 

 

 Thông tin chi tiết

 

Tin khác