Thông tin luận án "Rèn luyện kỹ năng học tập cho học viên bổ túc trung học phổ thông ở trung tâm giáo dục thường xuyên" của NCS Đỗ Đức Trị

20/07/2018 17:11 GMT+7
Tên luận án: "Rèn luyện kỹ năng học tập cho học viên bổ túc trung học phổ thông ở trung tâm giáo dục thường xuyên" của NCS Đỗ Đức Trị; Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử giáo dục; Mã số: 9140102

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI

CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên đề tài: Rèn luyện kỹ năng học tập cho học viên bổ túc trung học phổ thông ở trung tâm giáo dục thường xuyên.

Chuyên ngành:       Lý luận và lịch sử giáo dục

Mã số:                        9 14 01 02

Nghiên cứu sinh:    Đỗ Đức Trị

Cán bộ hướng dẫn:                        PGS.TS Đặng Thành Hưng

Cơ sở đào tạo:         Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Đóng góp cho việc phát triển và hoàn thiện lý luận về rèn luyện kỹ năng học tập cho học viên bổ túc trung học phổ thông ở trung tâm giáo dục thường xuyên.

- Phát hiện thực trạng kỹ năng học tập của học viên bổ túc trung học phổ thông, rèn luyện kỹ năng học tập cho học viên bổ túc trung học phổ thông ở trung tâm giáo dục thường xuyên cùng các yếu tố ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố.

- Đề tài đã đề xuất và khẳng định hiệu quả của 05 biện pháp rèn luyện kỹ năng học tập cho học viên bổ túc trung học phổ thông ở trung tâm giáo dục thường xuyên. Các biện pháp mang tính khoa học trong  việc nâng cao hiệu quả của hoạt động rèn luyện kỹ năng học tập và chất lượng kỹ năng học tập của học viên ở trung tâm giáo dục thường xuyên. Các biện pháp đề xuất trong luận án nếu được áp dụng và thực hiện đồng bộ sẽ góp phần nâng cao kỹ năng học tập và chất lượng hoạt động học tập của học viên bổ túc trung học phổ thông ở các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện trên cả nước.

Kết quả nghiên cứu có thể làm tài liệu tham khảo tốt cho các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và giáo viên.

 
 

SUMMARY OF NEW CONCLUSIONS IN THE

THE DOCTRINE THESIS

 

Research name: Practicing Learning skills for Complementary high school Students at continuing education centers

Major: Reasoning and History of Education

Code: 9 14 01 02

PhD student: Do Duc Tri

Instructor: Assoc. Prof. Dr. Dang Thanh Hung

Training institution: The Vietnamese National institute of Educational Sciences

 

NEW CONCLUSIONS IN THE DOCTRINE THESIS

 

- Contribute to the development and refinement of the theory of training skills for Complementary high school students in the continuing education center.

- To detect the actual status of studying skills of Complementary high school students , to study the skills of Complementary high school students in the continuing education center., factors influencing and influence level of factors.

- The topic has proposed and confirmed the effectiveness of 05 measures of training skills for secondary high school students in the continuing education center. Scientific measures to improve the effectiveness of learning activities and the quality of learning skills of learners in the continuing education center. The measures proposed in the dissertation, if applied and implemented comprehensively, will contribute to improving the learning skills and quality of learning activities of Complementary high school students in the continuing education center at district level across the country

Research results can be a good reference for researchers, managers, Job Education- Continuing Education Centers and teachers.

 

Tin khác