Thông tin luận án "Giáo dục hành vi đạo đức cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua làm quen với văn học thiếu nhi" của NCS Đào Thị My

25/07/2018 09:55 GMT+7
Tên luận án "Giáo dục hành vi đạo đức cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua làm quen với văn học thiếu nhi" của NCS Đào Thị My; Chuyên ngành: Lí luận và Lịch sử Giáo dục; Mã số: 9140102

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI

VỀ MẶT HỌC THUẬT, LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN

Tên đề tài luận án: Giáo dục hành vi đạo đức cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua làm quen với văn học thiếu nhi

Chuyên ngành:            Lí luận và Lịch sử Giáo dục

Mã số:                        9140102

Họ tên NCS:              Đào Thị My

Người hướng dẫn:      GS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến; TS. Đào Thị Bình

Tên cơ sở đào tạo:       Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam   

 

Những đóng góp mới của luận án

Đóng góp về mặt lý luận

Luận án đã đề xuất và lý giải trên cơ sở khoa học quá trình hình thành hành vi đạo đức cho trẻ mầm non qua các tác phẩm văn học theo quy trình đi từ cảm xúc – hành vi bắt chước - hành vi có ý thức.

Đóng góp về mặt thực tiễn

Phát hiện những hạn chế của giáo viên mầm non trong việc vận dụng các khả năng của các tác phẩm văn học vào việc giáo dục hành vi đạo đức cho trẻ mẫu giáo

Đề xuất các biện pháp giáo dục hành vi đạo đức cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi qua làm quen với văn học thiếu nhi.

Hà Nội, ngày 18  tháng 7 năm 2018

NGƯỜI HƯỚNG DẪN 1

 

GS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Yến

NGƯỜI HƯỚNG DẪN 2

 

     TS Đào Thị Bình

NGHIÊN CỨU SINH

 

      Đào Thị My

 

 

 


 

SUMMARY OF NEW contributions of
DOCTORAL dissertation

Topic title Dissertation : Ethical behavioral education for preschool children from 5 to 6 years old familiar with children’s literature

Major :     Theoretical and Historical Studies

Code :       9140102

The full name of the researcher: Dao Thi My

Instructor: Prof.Dr. Nguyễn Thị Hoàng Yến; Dr. Đào Thị Bình

Training Facilities : The Vietnam Institute of Educational Sciences

 

New contributions of the Thesis

 

Contributing theoretically :

The Thesis has proposed and explained on the basis of the scientific process of forming ethical behavior through literary works for preschool children following the process away from emotions – behavior of imitation – conscious behavior

Contributing in practical terms :

Detecting the limitations of preschool teachers in the application of the abilities of literary works to the moral education of preschool children

Proposing ethical behavioral measures for preschool children aged 5 to 6 years old through familiarizing themselves with poetry.

Hà Nội, ngày 18  tháng 7  năm 2018

Instructor: 1

 

Prof.Dr. Nguyễn Thị Hoàng Yến

Instructor: 2

 

Dr. Đào Thị Bình

Researcher 

 

  Đào Thị My

 

 

 
 
 

Tin khác