Thông tin luận án "Quản lý bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp huyện trong bối cảnh đổi mới" của NCS Nguyễn Thanh Hùng

26/07/2018 10:15 GMT+7
Tên luận án "Quản lý bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp huyện trong bối cảnh đổi mới" của NCS Nguyễn Thanh Hùng ; Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục ; Mã số: 9 14 01 14

 

TRANG THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI

VỀ MẶT HỌC THUẬT, LÝ LUẬN CỦA LUẬN ÁN

 

- Tên luận án:

Quản lý bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp huyện trong bối cảnh đổi mới

-  

- Nghiên cứu sinh:        NGUYỄN THANH HÙNG

- Người hướng dẫn:   1. PGS.TS ĐẶNG BÁ LÃM                  - Người hướng dẫn 1

                             2. PGS.TS PHAN THỊ HỒNG VINH    - Người hướng dẫn 2

- Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

 

Những đóng góp mới của luận án

Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần làm sáng tỏ, phong phú thêm một số lý luận, khái niệm về bồi dưỡng, quản lý bồi dưỡng, cán bộ chủ chốt cấp huyện trong bối cảnh đổi mới.

Đánh giá chung thực trạng, phát hiện những ưu điểm, nhược điểm; góp phần tổng kết thực tiễn về bồi dưỡng, quản lý bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp huyện.

Đề xuất giải pháp quản lý bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp huyện trong bối cảnh đổi mới; cần chú trọng quản lý tất cả các khâu trong quá trình bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp huyện trong bối cảnh đổi mới theo mô hình CIPO: Điều tiết ảnh hưởng của bối cảnh cần thực hiện xây dựng quy định về chế độ bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp huyện; Chỉ đạo đổi mới xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp huyện; Tổ chức bồi dưỡng, rèn luyện đạt chuẩn đối với cán bộ chủ chốt cấp huyện trong bối cảnh đổi mới; Chỉ đạo đổi mới nội dung, chương trình bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp huyện; Chỉ đạo đánh giá người học sau quá trình bồi dưỡng nhằm hoàn thiện nội dung, chương trình bồi dưỡng cán bộ chủ chốt cấp huyện.

Tập thể cán bộ hướng dẫn                                   Nghiên cứu sinh

 

PGS.TS. Đặng Bá Lãm

PGS.TS. Phan Thị Hồng Vinh                       Nguyễn Thanh Hùng


INFOMATION OF DOCTORAL THESIS

New contributions of doctoral thesis on the theory and the academic field

 

- Thesis title:

"Management of the key district staff training in the renovation context"

- Specialization: Education Administration              Code: 9 14 01 14

- PhD student: NGUYEN THANH HUNG

- Facilitator: 1. Assoc. Prof. Dr. Dang Ba Lam             - Supervisor 1

                     2. Assoc. Prof. Dr. Phan Thi Hong Vinh  - Supervisor 2

- Training institutions: Vietnam Institution of Educational Sciences

 

Contributions of the thesis:

The results of the research contribute to clarify and enrich some of the theories and concepts of training and management of the key district staff training in the renovation context.

The thesis gives general assessment of the current situation of training and management of the key district staff training, and detects advantages and disadvantages in order to summarize the practice of training and management of the key district staff training.

The thesis suggests management solutions to improve the quality of training and management of the key district staff training in the renovation context. The attention should be paid to all key stages of the management of the training and management of the key district staff training in the renovation context according to CIPO model: Regulating the impact of the context to be implemented; developing regulations on training policies for key district staffs; directing the renovation of the plan for training key district staffs; Organizing the standard training for key district staffs in the renovation context; directing the renewal of contents and programs for training key district staffs; directing the learner assessment after the process of training in order to improve contents and training programs for key district staffs.

Thông tin chi tiết

Tin khác