Thông tin luận án "Quản lý giáo dục pháp luật cho học sinh các trường trung học phổ thông trong bối cảnh hiện nay" của NCS Vũ Thị Thu Thủy

07/09/2018 11:13 GMT+7
Thông tin luận án "Quản lý giáo dục pháp luật cho học sinh các trường trung học phổ thông trong bối cảnh hiện nay" của NCS Vũ Thị Thu Thủy; Quản lý giáo dục; Mã số: 9140114

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI

CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Tên luận án: Quản lý giáo dục pháp luật cho học sinh các trường trung học phổ thông trong bối cảnh hiện nay

Chuyên ngành:        Quản lý giáo dục                       Mã số: 9 14 01 14

Nghiên cứu sinh:     VŨ THỊ THU THỦY

Cán bộ hướng dẫn: 1. GS.TS PHAN VĂN KHA - Người hướng dẫn 1

2. PGS.TS NGUYỄN XUÂN THỨC - Người hướng dẫn 2

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần hoàn thiện và làm phong phú lý luận về quản lý giáo dục pháp luật cho học sinh các trường trung học phổ thông; Phát hiện thực trạng và các mặt hạn chế, bất cập và nguyên nhân của quản lý giáo dục pháp luật cho học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn toàn quốc Việt Nam; Đề xuất và khẳng định hiệu quả của các biện pháp quản lý giáo dục pháp luật cho học sinh các trường trung học phổ thông.

Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và khảo sát thực trạng luận án đề xuất 06 biện pháp quản lý giáo dục pháp luật cho học sinh trung học phổ thông

Tổ chức nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên về giáo dục pháp luật cho học sinh trung học phổ thông.

Lập kế hoạch giáo dục pháp luật theo chủ điểm giáo dục phù hợp với học sinh trung học phổ thông.

Tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng giáo dục pháp luật cho giáo viên và cộng tác viên.

Chỉ đạo thực hiện giáo dục pháp luật cho học sinh theo yêu cầu của chương trình giáo dục pháp luật thông qua môn học.

Chỉ đạo đa dạng hóa các hoạt động ngoài giờ lên lớp  theo các chủ điểm giáo dục pháp luật.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch giáo dục pháp luật cho học sinh trung học phổ thông.

SUMMARY INFORMATION ON THE NEW CONCLUSIONS

OF THE DOCTORAL THESIS

Name of the thesis: Management of legal education for students in upper secondary schools in the current context.

Major:        Education management                       Code: 9 14 01 14

Post-graduate: VU THI THU THUY

Advisors:        1. PROF. DR. PHAN VAN KHA - Advisor 1

2. ASSOC. PROF. DR. NGUYEN XUAN THUC - Advisor 2

Place of training: THE VIETNAM INSTITUTE OF EDUCATIONAL SCIENCES

 

THE NEW CONCLUSION OF THE THESIS

The research results of the thesis contribute to perfecting and enriching the theory of management of law education for the students in the upper secondary schools; Discovering the current status and limitations, inadequacies and causes of the management of legal education for students in upper secondary schools in Vietnam; Proposing and affirming the effectiveness of management measures of legal education for high school students.

On the basis of theoretical research and survey the actual situation of the thesis with 06 proposed measures on the management of  legal education for high school students

Organizing to raise the awareness of managers and teachers on legal education for the high school students.

Making a legal education plan according to the suitable topic of education for the high school students.

Organizing to foster legal knowledge, legal education skills for teachers and collaborators.

Directing the implementation of legal education for students as required by the law education program through the subject.

In addition to lessons, directing the diversification of activities according to the subject of legal education.

Strengthening the test and supervision of the implementation of legal education plans for the high school students.

Thông tin chi tiết 
 

Tin khác