Thông tin luận án: “Quản lý đào tạo nghiệp vụ sư phạm theo tiếp cận năng lực cho sinh viên các trường đại học vùng đồng bằng sông Hồng” của NCS Lê Hồng Hạnh

21/09/2018 10:08 GMT+7
Thông tin luận án: “Quản lý đào tạo nghiệp vụ sư phạm theo tiếp cận năng lực cho sinh viên các trường đại học vùng đồng bằng sông Hồng”; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14.

Tên đề tài: Quản lý đào tạo nghiệp vụ sư phạm theo tiếp cận năng lực cho sinh viên các trường đại học vùng đồng bằng sông Hồng”.

Chuyên ngành:         Quản lý giáo dục

Mã số:                       9 14 01 14

Nghiên cứu sinh:      Lê Hồng Hạnh

Người hướng dẫn:  PGS. TS Nguyễn Thị Yến Phương

                                TS. Lương Việt Thái

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN:

- Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần làm sáng tỏ, phong phú thêm lý luận về quản lý đào tạo  nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên các trường đại học vùng đồng bằng sông Hồng trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.

- Đánh giá thực trạng quản lý đào tạo NVSP  theo tiếp cận năng lực cho SV trường đại học có đào tạo GV trình độ đại học vùng ĐBSH với yêu cầu đào tạo GV trung học phổ thông đáp ứng việc đổi mới chương trình phổ thông của Bộ GD&ĐT.

- Đề xuất các giải pháp quản lý đào tạo NVSP theo tiếp cận năng lực nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho SV tại các trường đại học có đào tạo GV trình độ đại học vùng ĐBSH đáp ứng yêu cầu đào tạo GV phổ thông thích ứng chương trình đổi mới phổ thông hiện nay.

INFORMATION PAGE OF THE THESIS

Thesis title: "Competence-oriented pedagogical profession training management for students of the universities in Red River delta area".

Major: Educational Management

Code: 9 14 01 14

PhD Candidate: Le Hong Hanh

Supervisor:    1. Assoc. Prof. Nguyen Thi Yen Phuong

                       2. Dr. Luong Viet Thai

Training Institution: The Vietnam Institute of Educational Sciences

THE NEW CONCLUSIONS OF THE THESIS:

- The results of the thesis contribute to clarify and tofosterarguments onManagement of pedagogical Trainningin the competencefor students of university in Red River Delta in the context of modern education reform.

- Assessment of the status ofManagement of pedagogical Trainningin the competencefor students of university in Red River Delta in the context of modern education reform.

- Proposing a set of solutions for Management of pedagogical Trainningin the competencefor students of university in Red River Delta in the context of modern education reform.On the other hand, the thesis contributes to improve the quality of education and training in university in Red River Delta in the context of modern education reform reform.

Thông tin chi tiết

Tin khác