Thông tin luận án: "Quản lý đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học phổ thông dựa theo lý thuyết Quản lý sự thay đổi" của NCS Lê Thị Thu Hằng

07/11/2018 09:56 GMT+7
Thông tin luận án: "Quản lý đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học phổ thông dựa theo lý thuyết Quản lý sự thay đổi" ; Chuyên ngành Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Tên đề tài : Quản lý đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học phổ thông dựa theo lý thuyết Quản lý sự thay đổi

Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

Mã số: 9 14 0114

Tên nghiên cứu sinh: Lê Thị Thu Hằng

Cán bộ hướng dẫn khoa học:

Hướng dẫn 1:      PGS.TS Trần Kiểm 

Hướng dẫn 2:

TS Nguyễn Anh Dũng

Tên đơn vị đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Tổng quan được những tư tưởng chính của những công trình nghiên cứu trong nước và quốc tế về quản lý đổi mới phương pháp dạy học và Quản lý sự thay đổi.

- Xây dựng được khung lý luận quản lý đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học phổ thông dựa theo ba giai đoạn của lý thuyết Quản lý sự thay đổi: Giai đoạn chuẩn bị đổi mới phương pháp dạy học; Giai đoạn triển khai thực hiện đổi mới phương pháp dạy học; Giai đoạn phát triển bền vững kết quả đổi mới phương pháp dạy học. Xây dựng bộ tiêu chí để đánh giá kết quả quản lý đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học phổ thông dựa theo lý thuyết Quản lý sự thay đổi.

- Đánh giá thực trạng đổi mới phương pháp dạy học và quản lý đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học phổ thông vùng đồng bằng sông Hồng theo lý thuyết Quản lý sự thay đổi; chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, bất cập và phân tích nguyên nhân của những bất cập theo lý thuyết Quản lý sự thay đổi.

- Đưa ra 5 nguyên tắc và đề xuất được 7 biện pháp để quản lý đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học phổ thông theo lý thuyết Quản lý sự thay đổi có thể áp dụng vào thực tiễn.

Kết quả nghiên cứu của Luận án có thể dùng làm tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý giáo dục và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục trung học

 
INFOMATION OF DOCTORAL THESIS

New contributions of doctoral thesis on the theory and the academic field

 Thesis’s title:              “Innovative teaching methods management in high school according to the theory of Changing management”.

Specialised subject:     Education Management

Code:                            9 14 0114

Name of Candidate:   Le Thi Thu Hang

                 Supervisors 1:          Assoc. Prof. Dr. Tran Kiem

Supervisors 2:  

Dr. Nguyen Anh Dung

Training Institute: Viet Nam National Institute of Educational Sciences.

 The new contributions of the thesis

            - Overview of the main idea of national and international research on the management of innovative teaching methods and Changing management.

            - Develop a theoretical framework of innovative teaching method management in high school according to the theory of changing management: Prepraring the changes; Making changes; Consolidating and maintaining the changes. Develop a set of criteria for evaluating the result of innovative teaching method management in high school according to the theory of Changing management.

            - Assess the current state of innovating teaching methods and innovative teaching method management in high school in Red River Delta according to theory of Changing management; identifying the strengths, limitations, inadequacies and analysing the causes of those inadequacies according to the theory of Changing management.

            - Introduce 5 principles and propose 7 solutions to manage the innovation of teaching methods in high school according to the theory of Changing management that can be apply in practice.

         The research results from the Thesis can be used as a useful reference for educational administrators and institutions of training and fostering high school administrators.
 

Tin khác