Thông tin luận án: "Xây dựng học liệu điện tử hỗ trợ dạy học tương tác ở tiểu học" của NCS Trần Dương Quốc Hòa

26/11/2018 10:27 GMT+7
Thông tin luận án: "Xây dựng học liệu điện tử hỗ trợ dạy học tương tác ở tiểu học"; Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Tên luận án: Xây dựng học liệu điện tử hỗ trợ dạy học tương tác ở tiểu học

Nghiên cứu sinh: TRẦN DƯƠNG QUỐC HÒA

Chuyên ngành: Lí luận và lịch sử giáo dục

Mã số: 9 14 01 02

Hướng dẫn khoa học:

                                    1. PGS.TS. Đào Thái Lai

                                    2. PGS.TS. Trần Thị Thái Hà

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

          1. Hệ thống hóa và làm sáng rõ hơn các đặc điểm DHTT ở tiểu học, nguyên tắc DHTT ở tiểu học và các định hướng tổ chức DHTT hiệu quả cho HSTH. Ngoài ra, luận án cũng đã làm sáng tỏ việc tổ chức DHTT ở tiểu học với sự hỗ trợ của HLĐT thông qua việc chỉ ra: (i) Các thành phần cơ bản của HLĐT sử dụng trong DHTT tiểu học; (ii) ưu thế và khả năng hỗ trợ của HLĐT trong DHTT ở tiểu học; (iii) mức độ hỗ trợ của HLĐT và triển vọng ứng dụng công nghệ 4.0 trong thiết kế HLĐT; (iv) các yếu tố tác động đến việc sử dụng HLĐT trong DHTT ở TH.

          2. Làm sáng tỏ thực trạng khai thác và sử dụng HLĐT trong dạy học của GV, đồng thời xác định được các yếu tố và những nội dung mong muốn của GV về HLĐT hỗ trợ DHTT ở tiểu học làm cơ sở cho việc xây dựng một HLĐT phù hợp và có khả năng ứng dụng cao.

          3. Đề xuất được cấu trúc hệ thống HLĐT, các nguyên tắc và quy trình xây dựng HLĐT hỗ trợ DHTT ở tiểu học phù hợp với đặc điểm DHTT ở tiểu học, hướng đến việc tạo được hiệu lực ứng dụng thực tiễn cao và đáp ứng được nhu cầu dạy học ở tiểu học.

          4. Xây dựng được hệ thống EcPit (hệ thống HLĐT hỗ trợ DHTT một số nội dung của môn Toán, Khoa học, Lịch sử lớp 4, 5) theo định hướng hỗ trợ hiệu quả các hoạt động DHTT ở tiểu học, đáp ứng được nhu cầu dạy học của GVTH và nhu cầu học tập của HSTH.

          5. Đề xuất được một số hình thức sử dụng có hiệu quả HLĐT trong DHTT ở tiểu học đồng thời đưa ra định hướng phân phối và phát triển dữ liệu phù hợp nhằm đảm bảo tính duy trì và phát triển cho hệ thống HLĐT hỗ trợ DHTT ở tiểu học.                    

INFORMATION ON NEW CONTRIBUTIONS

OF DOCTORAL THESIS

Title: Building e-courseware to support interactive teaching in primary school

Ph.D. Student: TRAN DUONG QUOC HOA

Major: Theory and history of education

Code: 9 14 01 02

Supervisors:       

                                    1. Assoc. Prof. Dr. Dao Thai Lai

                                    2. Assoc. Prof. Dr. Tran Thi Thai Ha

Institution: The Vietnam Institute of Educational Sciences

THE NEW CONTRIBUTIONS OF DOCTORAL THESIS

          1. Reorganizing and clarifying characteristics of interactive teaching in primary school, principles of interactive teaching in primary school and orientations to organize interactive teaching effectively for primary student. Thereout, the thesis clarifies the interactive teaching with the supporting of e-courseware in primary school, by pointing out: (i) The basic components of e-courseware used in interactive teaching; (ii) ascendants and ability of e-courseware in interactive teaching; (iii) supporting levels of e-courseware and prospects for applying technology 4.0 in designing e-courseware; (iv) factors influence to the use of e-courseware in interactive teaching.

          2. Clarifying the situation of exploitation and use e-courseware of primary teachers, concurrently thesis identify the elements and desired contents of primary teachers about e-courseware supporting interactive teaching which provides the basis for building the relevant and highly applicable e-courseware.

          3. Proposing  the structure of e-courseware system, the principles and procedures for building e-courseware  in accordance with characteristics of teaching in primary school, aiming to create high practical effect and meet the demand of teaching in primary school.

          4. Building EcPit system (e-courseware system support interactive teaching in Mathematics, Science, History at grades 4 and 5) to support interactive teaching effectively, meet the teaching needs of teachers and the learning needs of students in primary school.

          5. Proposing some forms for using e-courseware effectively in primary school. Thereout, the thesis also proposes some orientations for distributing and developing data to ensure the maintenance and development of e-courseware system which use to support interactive teaching in primary school.

Thông tin chi tiết

Tin khác