Thông tin luận án: "Kĩ năng học tập của sinh viên Sư phạm Kỹ thuật" của NCS Nguyễn Thị Tuyết

20/12/2018 08:41 GMT+7
Thông tin luận án: "Kĩ năng học tập của sinh viên Sư phạm Kỹ thuật"; chuyên ngành: Tâm lý học; Mã số: 9.31.04.01

Tên luận án: Kĩ năng học tập của sinh viên Sư phạm kỹ thuật.

 Nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ TUYẾT

Ngành khoa học của luận án: Tâm lý học

 Mã số: 9.31.04.01

Cán bộ hướng dẫn:     1.PGS.TS.Mạc Văn Trang

                                    2.TS.Hồ Viết Lương

 Cơ sở đào tạo:Viện Khoa học giáo dục Việt nam

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Luận án đã xây dựng cơ sở lý luận tâm lí học về kĩ năng học tập, kĩ năng học tập môn học và đi sâu phân tích bản chất khái niệm kĩ năng học tập của sinh viên Sư phạm kĩ thuật (SVSPKT), chỉ ra 4 nhóm kĩ năng cơ bản trong học tập môn học của SVSPKT: Kĩ năng tiếp nhận thông tin môn học; Kĩ năng xử lí thông tin môn học; Kĩ năng sử dụng thông tin môn học; Kĩ năng làm việc hợp tác nhóm học tập. Phân tích các biểu hiện và mức độ của 4 nhóm kĩ năng nói trên. Trong đó đi sâu vào kĩ năng học tập có tính đặc thù của SVSPKT thể hiện qua việc học một môn có tính cơ sở của việc học nghề là môn Tâm lí học nghề nghiệp, đó là kĩ năng giải bài toán kĩ thuật, bài tập thực hành môn học. Đây là hai kĩ năng cơ sở góp phần rèn luyện phát triển tư duy kĩ thuật, tư duy nghề nghiệp và tay nghề của ngành Sư phạm kỹ thuật.

Luận án đã chỉ ra các tiêu chí và bộ công cụ có thể khảo sát, đánh giá kỹ năng học tập của SVSPKT. Luận án là một tài liệu tham khảo hữu ích cho việc nghiên cứu, đánh giá và tổ chức rèn luyện kĩ năng học tập cho SVSPKT.

Luận án đã trình bầy rõ hiện trạng biểu hiện, mức độ kĩ năng học tập của SVSPKT, chỉ ra các ưu điểm nổi trội và các hạn chế cơ bản, nguyên nhân của các hạn chế trong kĩ năng học tập của SVSPKT.

Luận án đã nêu lên hai nhóm biện pháp tâm lí sư phạm: nâng cao hiểu biết về kĩ năng học tập và tổ chức hướng dẫn thực hành kĩ năng học tập cho sinh viên; tiến hành thực nghiệm tác động theo một qui trình huấn luyện hợp lí, giúp sinh viên cải thiện rõ rệt kĩ năng học tập.

Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần đổi mới phương pháp học tập cho sinh viên theo xu hướng tăng cường kỹ năng thực hành trong đào tạo ở Đại học, đồng thời cung cấp một tài liệu tham khảo hữu ích cho việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập, quản lý đào tạo sinh viên các trường SPKT.  

 INFORMATION ON NEW CONTRIBUTIONS OF DOCTORAL THESIS

 Disertation Title: Learning skills of Technical Education students.

 Major: Specialized psychology

Author’s name: NGUYEN THI TUYET

Code: 9.31.04.01

Supervisors :   1.Assoc. Prof. Dr. Mac Van Trang

                        2.Dr..Ho Viet Luong

 Training Institution: Vietnam Institute of Educational Sciences

THE NEW CONTRIBUTIONS OF DOCTORAL THESIS

The disertaion has developed theoretically psychological foundation on learning skills, subject-based learning skills, as well as analysed the nature of concept of technical education students’ learning skills, pointed out 4 basic skill groups in subject-based learning: subject information reception; subject information processing skills; application of subject information and collaborative group learning skills. Manifestations and levels of the above mentioned skills were analysed, among which skills of solving technical problem and solving prectising exercise in Occupational Psychology subject was particulally focused on. These are two typical skills that help develop technical and vocational thinking of those working in technical education field.

The disertation also identified criteria and tool set for surveying and evaluating learning skills of technical education students. The disertation is an useful reference for researching, evaluating and training learning skills for technical education students.

The disertation indicated the current manifestations and levels of learning skills by technical education students as well as advantages and limitations, reasons of limitations in technical education students’ learning skills.

The disertation recommended two main pedagogically psychological measure groups: improving knowledge about learning skills; organizing learning skill practice for students; conducting impact experiments based on a reasonable traning process helped students improve considerable their learning skills.

The research finding of the disertation would make contribution in renovating learning methodogy for students towards promoting practising skills in higher education training as well as in providing an useful reference for researching, lecturing, studying and managing students at technical education institutions.
 
Thông tin luận án

Tin khác