Thông tin luận án: “Quản lý chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Thái Bình theo tiếp cận đảm bảo chất lượng” của NCS Vũ Thị Dung

27/12/2018 10:09 GMT+7
Thông tin luận án: “Quản lý chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Thái Bình theo tiếp cận đảm bảo chất lượng”; chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

- Tên luận án: Quản lý chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Thái Bình theo tiếp cận đảm bảo chất lượng

- Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

- Mã số: 9 14 01 14

- Họ và tên nghiên cứu sinh: VŨ THỊ DUNG

- Cán bộ hướng dẫn:          PGS.TS. Trần Khánh Đức

PGS.TS. Đặng Bá Lãm

Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN

Về lý luận, tác giả đã xác định được cơ sở lý luận về quản lý chất lượng đào tạo đại học theo tiếp cận đảm bảo chất lượng; hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về quản lý chất lượng (chất lượng đào tạo đại học, đảm bảo chất lượng đào tạo đại học, quản lý chất lượng đào tạo đại học theo tiếp cận đảm bảo chất lượng); chỉ ra các mô hình quản lý chất lượng tiên tiến có thể vận dụng. Bên cạnh đó, tác giả lựa chọn cấp độ đảm bảo chất lượng là cách tiếp cận của luận án, một cách tiếp cận phù hợp nhất với trình độ quản lý đại học địa phương; xây dựng được khung lý thuyết và cấu trúc của hệ thống quản lý chất lượng đào tạo đại học theo tiếp cận đảm bảo chất lượng.

Quá trình đào tạo tại các trường đại học cũng được xem xét từ góc độ đảm bảo chất lượng tức là phân chia quá trình đào tạo thành các giai đoạn, trong mỗi giai đoạn có xác định các công việc cụ thể.

Từ khung lý luận và cấu trúc hệ thống đảm bảo chất lượng, cùng với quá trình đào tạo được phân tích chi tiết tới từng công việc, tác giả đã xác lập được mô hình đảm bảo chất lượng đào tạo cho trường đại học. Đây là cơ sở để khảo sát thực trạng và đề xuất hệ thống đảm bảo chất lượng cho Trường Đại học Thái Bình và các biện pháp triển khai hệ thống này.

Về thực tiễn, tác giả đã đánh giá được thực trạng hệ thống quản lý chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Thái Bình theo tiếp cận đảm bảo chất lượng; phản ánh  thực trạng về nhận thức của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ quản lý về vai trò của quản lý chất lượng; nhận thức của cán bộ, giảng viên, công nhân viên về vai trò của từng cá nhân trong toàn bộ hệ thống quản lý; thực trạng về xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Thái Bình theo tiếp cận đảm bảo chất lượng. Trên cơ sở đó, tác giả chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ và thách thức trong việc vận dụng mô hình quản lý chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Thái Bình để đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ trực tiếp cho sự phát triển của tỉnh trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nông nghiệp, nông thôn.

Một đóng góp có giá trị thực tiễn cao là tác giả đã đề xuất hệ thống đảm bảo chất lượng đào tạo tại trường đại học Thái Bình và một loạt các biện pháp vận hành hệ thống, đánh giá cải tiến hệ thống. Trong bối cảnh hầu như chưa có trường đại học nào của Việt nam xây dựng được hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong nhà trường (như nhận định của TS Nghiêm Xuân Huy, Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng, Đại học Quốc gia Hà Nội) thì đây là những biện pháp mà các trường đại học Việt Nam có thể tham khảo.

Kết quả thử nghiệm khoa học của luận án cho thấy các biện pháp đề xuất của tác giả không chỉ đáp ứng những vấn đề về lý luận của khoa học quản lý mà còn đáp ứng những vấn đề của thực tiễn và có tính khả thi cao.

 GENERAL INFORMATION ABOUT THE THESIS

-          Thesis title: TRAINING QUALITY MANAGEMENT AT THAI BINH UNIVERSITY BASED ON  QUALITY ASSURANCE APPROACH

-          Major: Educationnal Management

-          Code: 9 14 01 14.

-          Student’s full name: VU THI DUNG

-          Supervisors: ASSOC.PROF.DR.TRAN KHANH ĐUC

                      ASSOC.PROF.DR ĐANG BA LAM

-          Training institution: VIETNAM INSTITUTE OF EDUCATIONAL SCCIENCES.

 CONTRIBUTION BY THE THESIS

In theoretical terms, the author has identified theoretical basis for quality management of higher education based on quality assurance approach; systematized basic theoretical issues of quality management (higher education training quality, training quality assurance at higher education, management of higher education training quality based on  quality assurance approach); indicated  advanced quality management models that can be applied. In addition, the author selected quality assurance level as the approach for the thesis, which is the most suitable approach to local higher education management; developed a theoretical framework and a structure  of quality management for higher education based on quality assurance approach.

The training process at universities is also viewed from a quality assurance perspective, which is to divide the training process into stages, in each stage, specific tasks are defined.

From the theoretical framework and quality assurance system, as well as the training process was analyzed in details, the author has established a quality assurance model for university training. This is the basis for surveying the current status and proposing quality assurance system for Thai Binh University and measures for implementation of this system.

In practical terms, the author has assessed the status of the training quality management system at Thai Binh University based on quality assurance approach; reflected the real situation of awareness of leaders, managers about the importance of quality management; awareness of lecturers and employees about the role of each individual in the entire management system; the status of building, operating, evaluating and improving the training quality management system at Thai Binh University according to quality assurance approach. On that basis, the author pointed out the strengths, weaknesses, opportunities and challenges in applying the training quality management model at Thai Binh University to ensure that human resources directly serve the development of the province in the process of agricultural and rural industrialization and modernization.

A contribution with high practical value is that the author has proposed a training quality assurance system at Thai Binh University and a number of measures to operate the system as well as to evaluate system improvement. In the context where  most of universities in Vietnam have not built an internal quality assurance system (as stated by Dr. Nghiem Xuan Huy, Director of the Quality assurance Institute, Hanoi National University), these  measures would be good references for other universities in Vietnam.

The results of scientific experiments of the thesis showed that the proposed measures not only met the theoretical requirements of management science but also met practical demands with high possibility.

Tin khác