Thông tin luận án: “Quản lý phát triển bền vững trung tâm học tập cộng đồng góp phần xây dựng xã hội học tập ở đồng bằng sông Cửu Long” của NCS Nguyễn Văn Tuấn

28/12/2018 11:22 GMT+7
Thông tin luận án: “Quản lý phát triển bền vững trung tâm học tập cộng đồng góp phần xây dựng xã hội học tập ở đồng bằng sông Cửu Long”; chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

-       Tên luận án: Quản lý phát triển bền vững trung tâm học tập cộng đồng góp phần xây dựng xã hội học tập ở đồng bằng sông Cửu Long

-       Chuyên ngành: Quản lý giáo dục, Mã số: 9 14 01 14

-       Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Tuấn

-       Người hướng dẫn: 1.PGS.TS. Ngô Quang Sơn; 2.PGS.TS. Tô Bá Trượng

-       Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

Những đóng góp mới của luận án

Phát triển những vấn đề lý luận về quản lý phát triển bền vững trung tâm học tập cộng đồng góp phần xây dựng xã hội học tập ở đồng bằng sông Cửu Long.

Khảo sát, tổng hợp, phân tích, đánh giá được thực trạng quản lý phát triển trung tâm học tập cộng đồng; những điểm mạnh, bất cập, những cơ hội và thách thức về hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng ở đồng bằng sông Cửu Long.

Đề xuất được bộ tiêu chí đánh giá và các giải pháp quản lý phát triển bền vững trung tâm học tập cộng đồng góp phần xây dựng xã hội học tập ở đồng bằng sông Cửu Long.

 INFORMATION ABOUT THE PHD

 Name of the thesis: Managing for sustainable development community learning centre contributes to the construction of the learning society in the Cuu Long River Delta

Major: Educational management, code: 9 14 01 14

Research students: Nguyen Van Tuan

Supervisors: 1. Assoc.Prof.Dr. Ngo Quang Son; 2.Assoc.Prof.Dr. To Ba Truong

Institution: Vietnam Education Sciences Institute.

The new contribution of the thesis

Development of theoretical problems about sustainable development management community learning centre contributes to the construction of the learning society in the Mekong River Delta.

The survey, analysis, synthesis, evaluation is a management situation of developing community learning center; the strengths, shortcomings, the opportunities and challenges of community learning centers in the Mekong Delta.

The proposed evaluation criteria and management solutions for sustainable development community learning centre contributes to the construction of the learning society in the Mekong River Delta.

Thông tin chi tiết

Tin khác