Thông tin luận án: "Quản lí hoạt động thư viện hướng tới giáo dục “văn hóa đọc” cho học sinh các trường THCS trên địa bàn thành phố Hà Nội" của NCS Nguyễn Thị Quỳnh

25/01/2019 08:59 GMT+7
Thông tin luận án: "Quản lí hoạt động thư viện hướng tới giáo dục “văn hóa đọc” cho học sinh các trường THCS trên địa bàn thành phố Hà Nội" ; chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

Đề tài: Quản lí hoạt động thư viện hướng tới giáo dục “văn hóa đọc” cho học sinh các trường THCS trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chuyên ngành: Quản lí giáo dục

Mã số: 9.14.01.14

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Vương Thanh Hương

                                    2. PGS.TS. Trần Thị Thái Hà

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

Luận án chứng minh được vai trò quan trọng của hoạt động thư viện và quản lí hoạt động thư viện trong việc góp phần giáo dục văn hóa đọc cho học sinh THCS trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay.

Luận án xây dựng được khung lí luận về quản lí hoạt động thư viện hướng tới giáo dục văn hóa đọc cho học sinh THCS trên cơ sở tiếp cận các chức năng quản lí và nội dung quản lí. Trên cơ sở đó, luận án đánh giá thực trạng hoạt động thư viện hướng tới giáo dục văn hóa đọc và quản lí hoạt động thư viện hướng tới giáo dục văn hóa đọc tại các trường THCS trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay.

Trên cơ sở lí luận và thực trạng quản lí hoạt động thư viện hướng tới giáo dục văn hóa đọc cho học sinh các trường THCS trên địa bàn thành phố Hà Nội, luận án đề xuất 5 biện pháp bao gồm: Tổ chức và chỉ đạo đổi mới các hoạt động thư viện  trường THCS; Tổ chức thực hiện bồi dưỡng cho nhân viên thư viện cách tổ chức có hiệu quả các hoạt động thư viện trường THCS; Huy động các lực lượng giáo dục tham gia tích cực vào các hoạt động thư viện trường THCS; Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động thư viện trường THCS; Xây dựng môi trường và các điều kiện đảm bảo thực hiện giáo dục “văn hóa đọc” cho học sinh THCS. Các biện pháp được đề xuất dựa trên các nguyên tắc k hoa học và được khảo nghiệm tính cấp thiết, tính khả thi. Một số nội dung của biện pháp được thử nghiệm cho thấy giá trị thực tiễn từ kết quả nghiên cứu của luận án.

 INFORMATION PAGE OF THE THESIS

 Thesis title: "Managing library operations towards the education of reading culture for secondary school pupils in Hanoi".

Major: Educational Management

Code: 9.14.01.14

PhD Candidate: Nguyen Thi Quynh

Instructor:      Assoc. Dr. Vuong Thanh Huong

Assoc. Dr. Tran Thi Thai Ha

Training Institution: The Vietnam Institute of Educational Sciences

THE NEW CONCLUSIONS OF THE THESIS:

The thesis proves the important role of library operations and library management in contributing to the education of reading culture for secondary school pupils in the context of the current 4.0 technology revolution.

The thesis builds a theoretical framework for managing library operations towards the education of reading culture for secondary school pupils on the basis of access to management functions and management contents. On that basis, the thesis evaluates the reality of library operations towards the education of reading culture and managing library operations towards the education of reading culture in secondary schools in Hanoi today.

Based on the theory and the reality of library management towards the education of reading culture for secondary school pupils in Hanoi, the thesis proposes five solutions including: Organizing and directing the renovation of library activities in secondary schools; Organizing training programs for librarians to organize effectively library activities in secondary schools; Mobilizing educational forces to actively participate in library activities in secondary schools; Strengthening the inspection and evaluation of library operations in secondary schools; Building the environment and conditions to ensure the implementation of the education of reading culture for secondary school pupils. The solutions proposed are based on scientific principles and are tested for urgency and feasibility. Some contents of the tested solutions show practical value from the research results of the thesis.
 

Tin khác