Thông tin luận án: "Dạy học môn Toán theo hướng phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh Trung học cơ sở" của NCS Đặng Thị Thu Huệ

25/01/2019 09:53 GMT+7
Thông tin luận án: "Dạy học môn Toán theo hướng phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh Trung học cơ sở"; Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán; Mã số: 9 14 01 11

Tên luận án: ”Dạy học môn Toán theo hướng phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh Trung học cơ sở”.

Ngành khoa học của luận án: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán.

Mã số: 9 14 01 11

Nghiên cứu sinh: Đặng Thị Thu Huệ

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Tôn Thân ;

                                              TS. Phạm Thanh Tâm

Cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

 Nội dung những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận,

những điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án

 - Làm rõ được khái niệm năng lực, sáng tạo; năng lực sáng tạo (bao gồm quan niệm về năng lực sáng tạo, biểu hiện đặc trưng của người có năng lực sáng tạo). Xác định được quan niệm về năng lực sáng tạo của học sinh.

- Làm sáng tỏ được năng lực sáng tạo của học sinh Trung học cơ sở và đã xác định được một số biểu hiện đặc trưng năng lực sáng tạo của học sinh Trung học cơ sở trong học tập môn  Toán cũng như các mức độ của các biểu hiện đó.

- Xác định được quan niệm về dạy học môn Toán theo hướng phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh Trung học cơ sởmột số phương pháp, hình thức tổ chức và kĩ thuật dạy học môn Toán có ưu thế trong phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh Trung học cơ sở.

- Xác định được thực trạng dạy học môn Toán theo hướng phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh Trung học cơ sở ở Việt Nam.

- Đề xuất được bốn biện pháp sư phạm trong dạy học môn Toán theo hướng phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh Trung học cơ sở bao gồm:

+ Sử dụng các tình huống gợi vấn đề, tạo cơ hội cho học sinh phát triển khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề toán học một cách sáng tạo;

+ Lôi cuốn học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm để tìm  tòi, khám phá, kiến tạo tri thức toán học;

+ Vận dụng phương pháp dạy học dự án tạo điều kiện cho học sinh vận dụng Toán học trong tìm hiểu, giải quyết các vấn đề của cuộc sống một cách say mê, chủ động, sáng tạo;

+ Thiết kế và sử dụng hệ thống các bài tập/ nhiệm vụ gắn với đời sống thực tiễn, truyền cảm hứng cho học sinh trong việc vận dụng sáng tạo kiến thức và  kĩ năng Toán học.

 - Thiết kế được 8 giáo án minh họa (với 21 tiết dạy trên lớp) cho các biện pháp dạy học môn Toán theo hướng phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh Trung học cơ sở.

-  Đã tiến hành thực nghiệm tại 4 trường Trung học cơ sở. Kết quả định tính và định lượng chứng tỏ được tính khả thi và hiệu quả của các biện pháp dạy học môn Toán theo hướng phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh Trung học cơ sở đã đề xuất, đồng thời chứng tỏ sự đổi mới cách dạy, cách học, cách đánh giá kết quả học tập có hiệu quả và khẳng định sự đúng đắn của giả thuyết khoa học đã đề ra.

 Nội dung của luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo hữu ích cho giáo viên và học sinh để đổi mới phương pháp dạy học môn Toán nhằm thực hiện mục tiêu phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh Trung học cơ sở.

 Name of the thesis: Teaching mathematics towards of creative competency development for lower secondary students

Major: Theory and methodology of Maths teaching

Code: 9 14 01 11

Reasearch students: Dang Thi Thu Hue

Supervisors: 1. Assoc. Prof. Dr. Ton Than;

                     2. Dr. Pham Thanh Tam

Training Institution: Vietnam National Institute of Educational Sciences

 Brief summary of theoretical and academic contribution

from the research study of the thesis.

 - Clarify the concepts of competence, creativity; creative competence (including the concept of creative competence, significant characteristic of humans having creative competence). Identify the concept of student's creative competence.

- Demonstrate the creative competence of lower secondary school students and identify some of the typical features of lower secondary students’ creative competence in Maths education as well as the levels of its expression.

- Determine definition of teaching mathematics towards the development lower secondary school students’ creative competence and some advantaged teaching methods, organizational forms and strategies in Mathematics to develop creative competence for students at lower secondary schools.

- Identify the situation of teaching mathematics towards developing lower secondary school students’ creative competence in Vietnam.

- Propose four pedagogical measures in teaching mathematics for developing lower secondary students creative competence, which are including:

+ Apply problem-solving situations aim to provide opportunities for students to develop skills used to mathematical problem discover and solve creatively.

+ Involving and engaging students in experiential activities to explore, discover and create mathematical knowledge;

+ Apply project-based teaching approach to provide opportunities for students to apply mathematics in finding, solving problems of life in a passionate, active and creativity way;

+ Designing  and using a system of exercises/ tasks related to real life, inspiring students in applying creativity their knowledge and skills of Mathematics.

- Designing 08 illustrative lesson plans (with 21 lessons in class) for the measures of teaching Maths in the direction of developing lower secondary students’ creative competence.  

- Conducted pedagogical experiment at 4 lower secondary schools. Qualitative and quantitative results show the feasibility and effectiveness of teaching methods of Maths in the direction of developing lower secondary students’ creative competence proposed, and at the same time demonstrating the effectiveness of teaching method innovation, learning and assessment and affirms the correctness of the proposed scientific hypothesis.

            The content of the thesis can be used as a useful reference for teachers and students to innovate teaching methods of Maths in order to implement the target of developing lower secondary students’ creative competence.

Tin khác