Thông tin luận án: “Dạy học môn Giáo dục học cho sinh viên Đại học Sư phạm theo tiếp cận trải nghiệm” của NCS Doãn Ngọc Anh

08/03/2019 11:00 GMT+7
Thông tin luận án: “Dạy học môn Giáo dục học cho sinh viên Đại học Sư phạm theo tiếp cận trải nghiệm”; Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

Tên luận án: Dạy học môn Giáo dục học cho sinh viên Đại học Sư phạm theo tiếp cận trải nghiệm

Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử giáo dục

Mã số: 9 14 01 02

Họ và tên nghiên cứu sinh: Doãn Ngọc Anh

Người hướng dẫn khoa học:

                                    1. PGS.TS. Nguyễn Hồng Thuận

                                    2. PGS.TS. Tô Bá Trượng

Cơ sở đào tạo: Viện khoa học Giáo dục Việt Nam

 
NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

Nghiên cứu của đề tài đã:

            - Xác định phạm trù khái niệm dạy học theo tiếp cận trải nghiệm và khung lý luận về dạy học theo tiếp cận trải nghiệm ở đại học, dạy học Giáo dục học theo tiếp cận trải nghiệm ở Đại học Sư phạm.

- Nhận diện thực trạng dạy học môn Giáo dục học theo tiếp cận trải nghiệm ở một số trường Đại học Sư phạm, là cơ sở thực tiễn quan trọng cho các giảng viên giảng dạy Giáo dục học nâng cao chất lượng dạy học Giáo dục học theo tiếp cận trải nghiệm ở các trường sư phạm nói chung và trường Đại học Sư phạm nói riêng.

- Xây dựng được quy trình tổ chức dạy học Giáo dục học cho sinh viên Đại học Sư phạm theo tiếp cận trải nghiệm, đồng thời đề xuất việc vận dụng quy trình đó trong dạy học dự án dạy học tình huống.

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN, VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

Các ứng dụng:

            Quy trình tổ chức dạy học môn Giáo dục học theo tiếp cận trải nghiệm đã được ứng dụng vào thực tiễn dạy học môn Giáo dục học thông qua tổ chức thực nghiệm sư phạm và đã bước đầu nâng cao kết quả học tập, góp phần hình thành, phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên Đại học Sư phạm.

Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

            Kết quả nghiên cứu của chương 1 có thể sử dụng để phát triển các nghiên cứu về giáo dục theo tiếp cận trải nghiệm và lý luận về dạy học theo tiếp cận trải nghiệm. Là cơ sở lý luận cho các giảng viên giảng dạy Giáo dục học ở Đại học Sư phạm có thể dạy học môn học này theo tiếp cận trải nghiệm.

            Kết quả nghiên cứu của chương 2 và chương 3 có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo để tổ chức dạy học theo tiếp cận trải nghiệm đối với các môn học nói chung và môn Giáo dục học ở trường sư phạm nói riêng.

Vấn đề còn bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu:

            Quy trình tổ chức dạy học môn Giáo dục học cho sinh viên Đại học Sư phạm theo tiếp cận trải nghiệm (trong chương 3) cần được tổ chức thực nghiệm sư phạm ở các trường Đại học Sư phạm có tính đặc thù vùng miền trong cả nước để quy trình được hoàn thiện hơn về trình tự và nội dung của các bước thực hiện.

 INFORMATION ABOUT NEW ACADEMIC AND THEORETICAL CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Name of the thesis: Teaching educationology to the students of the Pedagogical University based on the experiential approach

Major: Theory and history of education

Code: 9 14 01 02

Name of PhD student: Ngoc Anh Doan - Course 2014

Science instructor:

            1. Assoc. Prof. Hong Thuan Nguyen

            2. Assoc. Prof. Ba Truong To

Training institution: Vietnam Academy of Education

NEW RESULTS OF THESIS

Study of the thesis:

- Determine the category of teaching concepts and the theoretical frameworks based on the experiential approach to teaching educationology at the Pedagogical University.

- Identify the current reality of teaching educationology based on the experiential approach at some universities, which is an important practical basis for lecturers to improve the quality of teaching educationology based on the experiential approach at the Pedagogical University.

- Develop the procedure for teaching educationology to students at the Pedagogical University based on the experiential approach and propose the use of that procedure in project-based teaching and case study teaching.

APPLICATIONS, APPLICABILITY IN PRACTICE, PROBLEMS NEEDED TO CONTINUE TO RESEARCH

Applications:

The procedure of teaching educationology based on the experiential approach has been applied to the practice of teaching educationology through organizing pedagogical experiments has initially improved the learning outcomes, contributed to the formation, developed professional capacity for students at Pedagogical University.

Applicability in practice:

The results of research in Chapter 1 can be used to develop educational studies based on the experiential and theoretical approaches. These results could be use as theoretical basis for lecturers who teaching the educationology courses at the Pedagogical University.

The results from Chapters 2 and 3 can be use as referential materials for teaching method based on experiential approach in general subjects and educationology at pedagogical university.

Other issues for further investigation:

The procedure for teaching educationology based on the experiential approach (presented in chapter 3) to the students of the Pedagogical University needs to be testing and standardizationbase on further experimental researches at other regional pedagogical universities in Viet Nam so that the procedure is more complete about sequence and content of the implementary steps.
 

Tin khác