Thông tin luận án: ”Giúp đỡ học sinh yếu kém trong dạy học môn Toán lớp 10 Trung học phổ thông” của NCS Nguyễn Thụy Phương Trâm

14/03/2019 08:51 GMT+7
Thông tin luận án: ”Giúp đỡ học sinh yếu kém trong dạy học môn Toán lớp 10 Trung học phổ thông” ; Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán; Mã số: 9 14 01 11

Tên luận án : Giúp đỡ học sinh yếu kém trong dạy học môn Toán lớp 10 Trung học phổ thông.

Tên chuyên ngành :  Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán;

Mã số : 9 14 01 11

Tên nghiên cứu sinh : Nguyễn Thụy Phương Trâm,  khóa : 2014.

Chức danh khoa học, học vị, tên người hướng dẫn

1.    PGS. TS Đào Thái Lai

2.    TS. Phan Thị Luyến.

Tên cơ sở đào tạo : Viện Khoa Học Giáo Dục Việt Nam.

Nội dung :

a.    Nhứng đóng góp của luận án:

Về mặt lí luận

 - Cụ thể hóa những đặc điểm, biểu hiện của HSYK môn Toán lớp 10 THPT; và nguyên nhân dẫn đến tình trạng HSYK môn Toán lớp 10 THPT.

- Góp phần bổ sung cho lí luận DH môn Toán về những biện pháp giúp đỡ HSYK thông qua DH môn Toán lớp 10 THPT.

Về mặt thực tiễn

- Phản ánh một số thực trạng dạy học HSYK môn Toán ở lớp 10 THPT.

- Việc thực hiện các biện pháp đã đề xuất góp phần giúp HSYK môn Toán lớp 10 THPT vươn lên đạt chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Toán lớp 10.

- Luận án là một tài liệu tham khảo bổ ích cho GV đang trực tiếp đứng lớp thông qua hướng dẫn vận dụng một số biện pháp sư phạm giúp đỡ HSYK môn Toán lớp 10 THPT trong một số bài giảng cụ thể.

b. Những điểm mới rút ra từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án

Kết quả nghiên cứu, khảo sát thực trạng cho thấy HSYK môn Toán lớp 10 THPT chưa thực hiện được một số nhiệm vụ học tập môn Toán đơn giản ở một vài chủ đề, một phân môn nào đó những cũng có HSYK không thể hoàn thành nhiệm vụ HT môn Toán trong một suốt quá trình HT môn Toán. HSYK môn Toán lớp 10 THPT thường ít tham gia các HĐ toán học, thiếu tự tin trong giờ học và mắc nhiều sai lầm trong các bài giải. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng HSYK môn Toán lớp 10 THPT, chúng tôi phân loại theo nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan. Nguyên nhân chủ quan bao gồm nhiều yếu tố: HS có khả năng tư duy Toán học bị hạn chế, HS bị hổng kiến thức từ cấp dưới, HS chưa có niềm tin trong học Toán, HS chưa có PPHT phù hợp với bản thân mình để đạt được kết quả HT tốt nhất. Việc tìm hiểu các nguyên nhân dẫn đến tình trạng HSYK môn Toán lớp 10 THPT là cơ sở để đề xuất các biện pháp giúp đỡ HSYK.

Trên thực tế, nhà trường và giáo viên đã quan tâm sử dụng nhiều hình thức khác nhau để giúp đỡ HSYK môn Toán nhưng còn thiếu các biện pháp chuyên biệt giúp HSYK môn Toán phát huy được nội lực của chính mình. Vì vậy, kết quả của việc giúp đỡ HSYK môn Toán chưa đạt như mong muốn.

Dựa trên cơ sở lý luận và kết quả nghiên cứu thực trạng HSYK ở lớp 10 tại một số trường THPT, chúng tôi đề xuất 5 biện pháp giúp đỡ HSYK môn Toán lớp 10 THPT như sau: tích cực quan tâm và phát hiện HSYK môn Toán để có những biện pháp giúp đỡ kịp thời; động viên khuyến khích, tạo hứng thú, củng cố niềm tin cho HS trong HT môn Toán; hệ thống hóa kiến thức, “ bù lấp” những kiến thức, kỹ năng mà HS bị “ hổng”; hướng dẫn cho HS phương pháp học tập tích cực, phù hợp với đặc điểm cá nhân HS; đưa ra những yêu cầu, nhiệm vụ phù hợp với năng lực của HS nhưng tuần tự nâng cao yêu cầu.

Một số biện pháp giúp đỡ HSYK môn Toán lớp 10 THPT được triển khai thực nghiệm tại một số trường THPT ở huyện Đức Trọng và huyện Đam Rông thuộc tỉnh Lâm Đồng. Kết quả TNSP cho thấy các HSYK môn Toán đều có sự tiến bộ nhất định: trong tâm lý nhận thức, trong kỹ năng giải toán.

 Name of the thesis: Helping weak students in teaching grade 10 Mathematics in high school.

Name majors:  theory and method of teaching mathematics

Code: 9 14 01 11

Fellow name: Nguyen Thuy Phuong Tram, Course: 2014.

Scientific title, academic, instructor's name :

1.    Assoc. Dr. Dao Thai Lai

2.    Dr. Phan Thi Luyen.

Training Facility Name: "The Vietnam Institute of Educational Sciences"  .

a.    The contributions of the thesis:

In terms of theory

- Concretize the characteristics and manifestations of weak students in Math of  
high school students - grade 10 and the causes of being weak at Mathematics 
of students in high school.
- Contributing to the theory of teaching Maths on measures to help weak students
 through teaching Mathematics in grade 10 high school.

At a practical level

- Analysis of the state of weak students mathematics in grade 10 high school and find  that there are no system of pedagogical measures to help weak students fit and effectively.

- Propose five main pedagogic measures to help weak Math students class 10 upper secondary school up to standard knowledge, skills in Mathematics class 10.

- Provide guidance on the use of some pedagogic measures to help weak Math students - class 10 high school in some specific lectures for teachers to class can refer.

b. New points from the results of research, survey of the thesis

The results of the study, a survey of the current situation, shows that students who have not studied mathematics in grade 10 have not performed some simple mathematics tasks in some subjects. Weak students can not complete the task of studying Math during a mathematical study. High school math students are less likely to participate in mathematical activities, lack confidence in classwork, and make mistakes in class assignments. There are many reasons leading to the situation of students studying mathematics in grade 10 high school, we classify by subjective reasons and objective reasons. Subjective causes include many factors: students’ability to solve mathematics problems is limited, students have knowledge of the lower level, students do not have confidence in mathematics, students do not have methodology set yourself up to achieve the best results. Exploring the reasons for weak students achievement in high school  grade 10 is the basis for proposing measures to help students who have failed.

In fact, schools and teachers have been interested in using a variety of forms to help students with math problems, but lack of specialized measures to help students master mathematics myself. Therefore, the result of helping students with math is not achieved as expected.

Based on the theory and the results of the research on the status of students in grade 10 in some high schools, we propose 5 measures to help students study mathematics. As follows: actively interested and discovered Mathematically weak students to take timely measures; Encourage and inspire students in mathematics; systematize knowledge, "fill up" the knowledge and skills that students are "flawed"; Instructing the students on positive learning methods, in accordance with the individual characteristics of the students; Make requests that are relevant to the competency of the students and increase the requirements sequentially.

Some measures to help high school Grade 10 weak students in mathematics be implemented experimentally in some high schools in Duc Trong district and Dam Rong district, Lam Dong province. Results showed that the Mathematically weak students have certain progress: in cognitive psychology, skills in solving problems
 

Tin khác