Thông tin luận án: “Quản lí chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông theo tiếp cận AUN-QA” của NCS Phan Hùng Thư

24/04/2019 13:51 GMT+7
Thông tin luận án: “Quản lí chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông theo tiếp cận AUN-QA” ; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Mã số: 9 14 01 14

- Tên luận án : “Quản lí chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông theo tiếp cận AUN-QA”

- Chuyên ngành : Quản lý giáo dục 

- Mã số : 9. 14. 01. 14

- Họ và Tên nghiên cứu sinh : Phan Hùng Thư                             

- Cán bộ hướng dẫn :  PGS.TS Đỗ Thị Bích Loan

                                     GS.TS Thái Văn Thành

 - Cơ sở đào tạo : Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

Nội dung ngắn gọn đóng góp về mặt học thuật

Luận án đã xây dựng được cơ sở lý luận về quản lý chương trình đào tạo giáo viên theo tiếp cận AUN-QA bao gồm các nôi dung : Quản lý mục tiêu đào tạo; Quản lý nội dung chương trình đào tạo; Quản lý hình thức tổ chức đào tạo; Quản lý phương tiện, phương pháp đào tạo; Quản lý hoạt động dạy - học; Quản lý việc kiểm tra đánh giá kết quả đào tạo). Luận án đã đánh giá thực trạng quản lý chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông theo tiếp cận AUN-QA.

Từ cơ sở lý luận và thực trạng, luận án đã đề xuất được hệ thống các giải pháp khoa học và hợp lý nhằm quản lý chương trình đào tạo giáo viên THPT theo tiếp cận AUN-QA, luận án đã xây dựng được bộ công cụ quản lý chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông theo tiếp cận AUN-QA đáp ứng yêu cầu chất lượng nhân lực trong bối cảnh hiện nay.

- Dissertation title : “The management of secondary school teacher training programme in the approach of AUN-QA”

- Major: Educationnal Management

- Code : 9. 14. 01. 14

- Candiate : Phan Hung Thu                             

- Supervisor : Associate. Prof. Dr. Đo Thi Bich Loan

                      Prof. Dr. Thai Van Thanh

- Training institution : Viet Nam Institute of Education Science

Summary of scientific contributions:

The dissertation has provided the theoretical backgrounds of secondary school teacher training programme in the approach of AUN-QA, namely : Management of training goals; Management of training programme content; Management of training activity establishment ; Management of training methodology and methods; Management of teaching-learning activities; Management of training assessment; The dissertation has evaluated the current situations of secondary teacher training programme in the approach of AUN-QA.

From the theoretical and situational background, the dissertation has proprosed a system of scientific and appropriate solutions to manage the secondary school teacher training programme in the approach of AUN-QA. A set of managerial methods  of secondary school teacher training programme in the approach of AUN-QA has also established to meet the human resources demand.

Thông tin chi tiết

Tin khác