Thông tin luận án: “Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành nông nghiệp tại các cơ sở giáo dục đại học” của NCS Lý Thanh Hiền

24/05/2019 16:14 GMT+7
Thông tin luận án: “Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành nông nghiệp tại các cơ sở giáo dục đại học” ; Chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử giáo dục; Mã số: 9 14 01 02

- Tên luận ánGiáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành nông  nghiệp tại các cơ sở giáo dục đại học.

- Chuyên ngành : Lý luận và Lịch sử giáo dục                Mã số : 9 14 01 02

- Tên nghiên cứu sinh : Lý Thanh Hiền                         Khóa : 2014

- Tập thể cán bộ hướng dẫn :       GS.TS Nguyễn Hữu Châu

                                              PGS.TS Nguyễn Đức Minh

- Tên cơ sở đào tạo : Viện khoa học Giáo dục Việt Nam

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA ĐỀ TÀI

Bản luận án đã tổng kết được một số ý cơ bản về lí luận và thực tiễn liên quan tới  vấn đề giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành nông nghiệp tại các cơ sở giáo dục đại học . Hệ thống khái nhiệm cốt lõi  và những quan điểm cơ bản liên quan tới đạo đức nghề nghiệp ngành nông nghiệp và giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành nông nghiệp đã được phân tích kĩ.

Qua khảo sát thực trạng đạo đức nghề nghiệp của cán bộ ngành nông nghiệp và thực trạng giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành nông nghiệp tại các cơ sở giáo dục đại học đã cho thấy được những tồn tại, yếu kém của hoạt động này hiện đang diễn ra. Chính vì vậy,  những nghiên cứu thực tiễn  đã làm chỗ dựa cho những đề xuất về can thiệp sư phạm cần có. Tác giả cũng đã đề xuất được một số biện pháp giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ở các cơ sở giáo dục đại học ngành nông nghiệp. Những biện pháp tác động đã được khảo nghiệm và thực nghiệm cho thấy được tính cần thiết và thực thi cao.

Đề tài có ý nghĩa thiết thực, liên quan tới mục tiêu lâu dài là chuẩn bị nguồn nhân lực có trình độ đại học cho ngành  Nông nghiệp. Một trong các yếu tố quan trọng hàng đầu tạo nên chất lượng của nguồn nhân lực này là đạo đức nghề nghiệp của họ. Việc giáo dục  hình thành và phát triển đạo đức nghề nghiệp cần được thực hiện ngay từ trong các cơ sở giáo dục đại học đào tạo các ngành nghề nói chung và ngành nông nghiệp nói riêng. Đây là vấn đề  còn chưa có nhiều nghiên cứu và khai thác ở Việt nam. Luận án này đề cập tới vấn đề giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên học ở các cơ sở giáo dục đại học ngành nông nghiệp  và được xem xét ở góc độ của lí luận giáo dục học.

 

         Name of thesis: Professional ethics education for agricultural students in tertiary institutions

         Specialization : Theory and history of education Code: 9 14 01 02

         Name of post-graduate : Ly Thanh Hien               School year : 2014

         Instructors:   Prof. Nguyen Huu Chau

                              Assoc. Prof. Nguyen Duc Minh

Name of training institution: Vietnam National Institute of Educational Sciences

NEW CONTRIBUTIONS OF THE  THESIS

The thesis gives some fundamental ideas of theory and reality relating to professional ethics education for agricultural students in tertiary institutions. Core concepts and basic viewpoints relating to the professional ethics of agriculture and the professional ethics education for agricultural students have been analyzed carefully.

The survey of the professional ethics of  agricultural government officials and the situation of professional ethics education for agricultural students in tertiary institutions have shown some shortcomings andweaknesses. Therefore, basing onpractical research, the needed pedagogical interventions have been developed. The author also proposed some methods of professional ethics education for students in agricultural education institutions. Intervention measures have been tested and proven to be highly effective and practical.

The topic is  practical andrelevant to the long-term goal which is to prepare human resources with a university degree for Agriculture. One of the most important factors contributing to the quality of this human resource is their professional ethics. The formation and development of professional ethics should be practiced right from higher education and training institutions in different  disciplines in general and in Agriculture in particular. This problem has not been studied much in Vietnam. This thesis deals with the professional ethics education for agricultural students in tertiary institutions  which is considered in the view of educational theory.

Tin khác