Thông tin luận án: ”Câu hỏi đọc hiểu văn bản tự sự cho học sinh trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực” của NCS Nguyễn Thị Ngọc Thúy

27/02/2020 10:09 GMT+7
Thông tin luận án: ”Câu hỏi đọc hiểu văn bản tự sự cho học sinh trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực”; Chuyên ngành: Lý luận và PPDH Bô Môn Văn - Tiếng Việt; Mã số: 9 14 01 11

Tên luận án: Câu hỏi đọc hiểu văn bản tự sự cho học sinh trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực

Tên chuyên ngành: Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Văn - Tiếng Việt

Mã số: 9 14 01 11

Tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Ngọc Thúy 

Khóa đào tạo: 2014

Chức danh khoa học, học vị, tên người hướng dẫn:

1. PGS. TS. Hoàng Hòa Bình

2. PGS. TS. Bùi Mạnh Hùng

Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học giáo dục Việt Nam

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận, những điểm mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án :

Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về đặc điểm và tiến trình của hoạt động đọc hiểu văn bản; việc dạy học đọc hiểu văn bản tự sự theo định hướng phát triển năng lực;

Làm rõ khái niệm năng lực đọc hiểu văn bản tự sự và các thành tố của năng lực đọc hiểu văn bản tự sự;

Làm rõ khái niệm câu hỏi đọc hiểu và câu hỏi đọc hiểu theo định hướng phát triển năng lực;

Xác định thực trạng sử dụng câu hỏi trong dạy học đọc hiểu văn bản tự sự ở một số trường trung học tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay có đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực đọc hiểu văn bản cho người học không;

Nhận xét về đặc điểm của hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài các văn bản tự sự trong sách giáo khoa Ngữ văn hiện nay của nước ta trên cơ sở so sánh với hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài trong sách giáo khoa Ngữ văn của bang California;

Hệ thống hóa một số nguyên tắc thiết kế câu hỏi đọc hiểu văn bản tự sự cho học sinh trung học phổ thông theo hướng phát triển năng lực; đề xuất hệ thống câu hỏi đọc hiểu văn bản tự sự theo hướng phát triển năng lực;

Đề xuất một số cách thức sử dụng hệ thống câu hỏi đọc hiểu văn bản tự sự trong thực tế dạy học ở trường phổ thông hiện nay;

Tổ chức thực nghiệm sư phạm và khẳng định hệ thống câu hỏi được đề xuất bước đầu đã đem lại tính khả thi và hiệu quả.

Dissertation title: “Narrative Text Reading Comprehension Questions for High School Students in the Competency Development Orientation”

Major: Theory and Method of teaching Literature – Vietnamese

Code: 9 14 01 11

PhD Candidate: Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Training Course: 2014

Supervisors

1. Assoc. Prof., Ph.D. Hoang Hoa Binh

2. Assoc. Prof., Ph.D. Bui Manh Hung

Training Institution: Vietnam National Institute of Education Sciences

THE NEW CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION

Systematizing some basic theoretical issues about the characteristics and process of reading comprehension activities; teaching reading comprehension narrative texts in the competency development orientation; Clarifying the concept of narrative text reading comprehension competency, the components of narrative text reading comprehension competency;Clarify the concept of reading comprehension questions and reading comprehension questions in the competency development orientation;
 Identifying whether the reality of using reading comprehension questions in narrative text periods in some high schools in Ho Chi Minh City now aimed at developing students’ reading comprehension competency; Commenting on the characteristics of the system of narrative text reading comprehension questions in our country's current Literature and Language Arts textbooks on the basis of comparison with the system of reading comprehension questions in California Literature and Language Arts textbooks;
Proposing some ways to use the system of narrative text reading comprehension questions in the reality of teaching in high schools now;
Organizing pedagogical experiments and confirming the proposed question system is initially feasible and effective.
 Systematizing some principles to design narrative text reading comprehension questions for high school students in the competency development orientation; proposing a system of narrative text reading comprehension questions in the competency development orientation;
 
 

Tin khác