Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2020 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

01/07/2020 09:20 GMT+7
Quyết định thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

    
                   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
                  Số: 186 /QĐ–VKHGDVN                                                                          Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2020
 
 

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện KHGD VN năm 2020)

 

 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM

- Căn cứ Quyết định số 2059/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuyển đổi cơ cấu tổ chức của Bộ GD&ĐT theo cơ cấu tổ chức quy định tại Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ.

- Căn cứ Quyết định số 191/QĐ-BGDĐT Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

- Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 về việc Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

- Căn cứ kết quả đề cử thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

- Theo đề nghị của Lãnh đạo Viện và Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, gồm các thành viên:

1.     GS.TS Trần Công Phong                    - Viện KHGD VN                       - Lý lịch khoa học

2.     GS.TS Phan Văn Kha                         - Viện KHGD VN                       - Lý lịch khoa học                            

3.     GS.TS Ngô Việt Trung                       - Viện Toán học                           - Lý lịch khoa học

4.     PGS.TS Trần Huy Hoàng                   - Viện KHGD VN                       - Lý lịch khoa học                    

5.     PGS.TS Nguyễn Đức Minh                - Viện KHGD VN                       - Lý lịch khoa học                   

6.     PGS.TS Đỗ Tiến Đạt                          - Viện KHGD VN                       - Lý lịch khoa học                 

7.     PGS.TS Phạm Đức Quang                 - Viện KHGD VN                       - Lý lịch khoa học             

8.     PGS.TS Nguyễn Thị Lan Phương      - Viện KHGD VN                       - Lý lịch khoa học                                   

9.     PGS.TS Trần Thị Thái Hà                  - Viện KHGD VN                       - Lý lịch khoa học             

 

      Điều 2: Hội đồng Giáo sư cơ sở làm việc theo quy đinh tại Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 về việc Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Điều 3: Lãnh đạo Viện KHGD VN, thủ trưởng các đơn vị có liên quan và thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 
 

                                         VIỆN TRƯỞNG

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Lưu VT, QLKH. ĐT & HTQT                                                                                                      (đã ký)
 
 
                                                                                                                               GS. TS. Trần Công Phong