Cơ cấu tổ chức Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

29/10/2018 10:11 GMT+7
Cơ cấu tổ chức Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

CƠ CẤU TỔ CHỨC


Ban Lãnh đạo Viện 

Viện trưởng

GS.TS Trần Công Phong

Các Phó Viện trưởng

PGS.TS. Nguyễn Đức Minh

PGS.TS. Trần Huy Hoàng

PGS.TS. Lê Anh Vinh

Các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện

I. Các đơn vị chức năng

Phòng Quản lý khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế

Phòng Tài chính – Quản trị

Phòng Tổ chức – Hành chính

II. Các đơn vị nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao, thông tin và thực nghiệm KHGD

BAN

Ban Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược phát triển giáo dục

Ban Nghiên cứu Giáo dục Dân tộc

Ban Nghiên cứu Đánh giá giáo dục

Ban Nghiên cứu Giáo dục thường xuyên

TRUNG TÂM

Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý học và Giáo dục học

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục mầm non

Trung tâm phát triển bền vững chất lượng giáo dục phổ thông Quốc gia

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục đại học

Trung tâm Ứng dụng Khoa học Giáo dục

Trung tâm Thông tin và Dự báo

Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia

TẠP CHÍ

Tạp chí Khoa học giáo dục Việt Nam

TRƯỜNG

Trưởng TH, THCS, THPT Thực nghiệm Khoa học giáo dục