Thông báo Bán và tặng sách tham khảo lưu kho Phòng Tổng Hợp - Hành Chính - Quản trị

10/08/2017 16:55 GMT+7
Tài liệu gồm 02 loại: không có giá tiền và có giá tiền, được xuất bản từ năm 2011 trở về trước, bao gồm 77 đầu sách với tổng số 3462 cuốn.

Kính gửi: Các đơn vị/cá nhân thuộc Viện KHGDVN
 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện, Trung tâm Thông tin – Thư viện đã phối hợp với Phòng Tổng hợp – Hành chính – Quản trị rà soát lại số tài liệu trong kho phòng TH-HC- QT. Tài liệu gồm 02 loại: không có giá tiền và có giá tiền, được xuất bản từ năm 2011 trở về trước, bao gồm 77 đầu sách với tổng số 3462 cuốn.

Các đơn vị/cá nhân có nhu cầu được nhận/tặng (đối với sách không có giá) và mua (đối với sách có giá) đề nghị đăng ký theo biểu mẫu đăng ký từ ngày nhận được thông báo đến hết ngày 5/5/2017. Chi tiết các đầu sách tham khảo danh mục ở tệp đính kèm.

Sau thời hạn đăng ký, Trung tâm Thông tin – Thư viện sẽ phối hợp với Phòng Tổng hợp - Hành chính - Quản trị tiến hành bàn giao sách cho các đơn vị/cá nhân đã đăng ký trong thời gian từ 8/5/2017 - 19/5/2017.

Trân trọng cảm ơn!

Tệp đính kèm
1. Danh mục tài liệu sách tham khảo tặng (không có giá)
2. Danh mục tài liệu sách tham khảo bán (có giá)
3. Biểu mẫu đăng ký nhận sách
4. Biểu mẫu đăng ký mua sách